UCHWAŁA NR 44/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
W sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR 44/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku

 

W sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) – uchwala się co następuje:

§ 1
W Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 grudnia 2010 r. Nr 210 poz. 6908) § 1 ust. 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej”

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie  od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

 


UZASADNIENIE

 Ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znowelizowano brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach          i opłatach lokalnych w zakresie nazwy przedmiotu opodatkowania. Art. powyższy otrzymał nowe brzmienie: „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”
 Zmiana powyższego przepisu nie mogła zostać uwzględniona na etapie podejmowania przez Radę Miasta Płocka Uchwały nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, ponieważ w tej dacie obowiązywał przepis w innym brzmieniu a ustawa zamieniająca zapisy została opublikowana w Dzienniku Ustaw w terminie późniejszym – w dniu 30 listopada 2010 roku.
 W związku z tym należy dostosować treści § 1 ust. 2 lit. d Uchwały Rady Miasta Płocka nr 821/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości do nowego brzmienia przepisu art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 891
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji