UCWHAŁA NR 10/III/10 z dnia 22 grudnia 2010
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 10/III/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
1.Zatwierdza się zarządzenie Nr 5388/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską od dnia 02 grudnia 2010 r. od godziny 15.00 do dnia 04 grudnia 2010 r. do godziny 16.30.
2.Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

 

Uzasadnienie


W dniu 07 grudnia 2010 r. Kierownik Oddziału Radców Prawnych Urzędu Miasta Płocka przekazał Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia zarządzenia Nr 5388/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską od dnia 02 grudnia 2010 r. od godziny 15.00 do dnia 04 grudnia 2010 r. do godziny 16.30.
Zarządzenie to winno być przedstawione Wysokiej Radzie na najbliższej Sesji celem jego zatwierdzenia, bądź utraty jego mocy obowiązującej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 23 grudnia 2010, godzina 17:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 487
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji