UCHWAŁA NR 699/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży  lokalu użytkowego nr 1 położonego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2  o pow.  55,36 m² wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę nr 278/1 , przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży.

UCHWAŁA NR 699/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży  lokalu użytkowego nr 1 położonego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2  o pow.  55,36 m² wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę nr 278/1 , przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.  a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r Dz. U. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241), art. 34 ust. 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603  ze zmianami z 2004 roku Dz. U. Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Dz. U. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Dz. U. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 59 poz. 369, Nr 220 poz. 1412, z 2009r Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340, Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 1279, Nr 161 poz.1281, Nr 206 poz. 1590), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży stanowiący własność Gminy - Miasta Płock lokal użytkowy nr 1 o pow. 55,36 m², położony w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2 wraz z udziałem 5536/81070 w gruncie stanowiącym działkę nr 278/1, jego aktualnemu najemcy, tj. Bohdanowi Pociej, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wektra” z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 61/1, z przeznaczeniem na jego połączenie z lokalem użytkowym nr 9 o pow. 44 m², położonym w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2, stanowiącym własność Bohdana Pociej, w celu utworzenia jednego samodzielnego lokalu użytkowego.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.
3. Zbycie lokalu wymienionego w ust. 1 następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
4. Lokal użytkowy winien być sprzedany najemcy na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2
1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego, opisanego w § 1  ust. 1 jego najemcy, jeśli spełnia niżej wymienione warunki:
a) posiada umowę najmu  lokalu zawartą na czas oznaczony,
b) na dzień zbycia lokalu najemca  nie  zalega z zapłatą czynszu za najem oraz pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.
2. Dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w ust. 1 są:
a) umowa najmu,
b) zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą czynszu za najem oraz pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu na dzień zawarcia aktu notarialnego.

 

§ 3

Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie następuje za cenę ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 4
1. Przeniesienie  własności  lokalu użytkowego i gruntu na najemcę następuje w formie   bezprzetargowej na wniosek najemcy.
2. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości , sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi kupujący.
3. Koszty o których mowa  w ust. 2  zostaną doliczone do  kwoty należnej do zapłaty z tytułu sprzedaży lokalu.
§ 5
Podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 korzysta z pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę  na cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, w terminie  30 dni od daty otrzymania oferty kupna.

§ 6
1. Ustalona cena sprzedaży, na wniosek nabywcy, może być rozłożona na równe raty roczne, nie więcej jednak niż na 2 lata.
2. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż  w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu.
3. Druga rata  wraz z oprocentowaniem  płatna będzie po upływie roku  od daty zawarcia umowy sprzedaży z tym , że opłata za wieczyste użytkowanie  gruntu płatna będzie w terminie do 31 marca następnego roku.
4. Kwota pozostająca do spłaty podlega w całości oprocentowaniu w wysokości równej stopie redyskonta weksli  stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązujące na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.
5. W przypadku zbycia przez nabywcę na rzecz osób trzecich  prawa własności lokalu użytkowego  nabytego na raty , całość nie spłaconej należności wraz z oprocentowaniem podlega natychmiastowej zapłacie.
6. Wierzytelności gminy z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy. Kupujący ustanawia hipotekę kaucyjną w wysokości 2-krotnej kwoty pozostałej do zapłaty.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 


Uzasadnienie

 

 W dniu 21.01.2010 r Pan Bohdan Pociej pismem z dnia 20.01.2010 r. zwrócił się do Z-cy Prezydenta ds. komunalnych Dariusza Zawidzkiego o umożliwienie wykupu lokalu użytkowego o pow. 55,36 m2 położonego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2.
 Pan Bohdan Pociej od 5 grudnia 1990 roku do 18 stycznia 2009 r. wynajmował ten lokal w wyniku wygranych przetargów. Następnie Zarządzeniem Nr 2704/2008 z dnia 17.12.2008 r. najemcy wyrażona została zgoda na dalszy najem na okres 12 miesięcy tj. do 18.01.2010 r. i Zarządzeniem Nr 4189/10 z dnia 21.01.2010 wyrażona została zgoda na najem lokalu do 30.06.2010 r. W dniu 05.06.2001 r. Uchwałą Nr 6/2001 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2 wyraziła zgodę na czasowe na okres trwania najmu połączenie lokali tj. lokalu, który jest własnością Pana B. Pocieja z lokalem użytkowym wynajmowanym od Gminy-Miasta Płock. Od 2003 roku Pan B. Pociej posiada zgodę na podnajem lokalu gminnego. W dniu 01.04.2004 r Pan B. Pociej wynajął lokal użytkowy będący przedmiotem najmu od gminy połączony ze swoim lokalem bankowi BRE Bank SA. Decyzją Nr 83/2004 z dnia 25.10.2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku udzielił pozwolenia BRE Bankowi SA na użytkowanie lokalu handlowego na Placówkę Partnerską Multi Banku zlokalizowanego w parterze budynku przy ul. Nowy Rynek 2 w Płocku, po jego przebudowie zgodnie z nałożonym obowiązkiem w decyzji Nr 385/2004 znak:WUG.III.RA.7353/235/2004 z dnia 16 lipca 2004 r., wydanej przez Prezydenta Miasta Płocka.
 Z uwagi na fakt, iż od 2003 r. Pan Bohdan Pociej podnajmuje lokal gminny w całości, zgodnie z Uchwałą Nr 678/XXXVIII/05 z dnia 22.03. 2005 r. nie ma możliwości wykupu lokalu w trybie bezprzetargowym. Jednocześnie nie ma możliwości sprzedaży lokalu w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ lokal jest połączony na parterze z lokalem stanowiącym własność Pana B. Pocieja o powierzchni użytkowej 44 m2. Lokale te posiadają wspólne instalacje tj. wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto po modernizacji pozostało jedno wejście do lokalu, które obecnie użytkuje BRE Bank SA. W miejscu gdzie kiedyś było wejście znajduje się teraz łazienka, a od strony zewnętrznej w miejscu gdzie były drzwi, funkcjonuje szyb windowy.
 Z uwagi na trudności związane z ponownym rozdzieleniem tych lokali, które obecnie stanowią samodzielny lokal o powierzchni 99,36 m2, proponuje się przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokalu użytkowego o pow.55,36 m2 jego obecnemu najemcy. Zgodnie z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Miasta może przyznać w drodze uchwały pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 619
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji