UCHWAŁA NR 861/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

UCHWAŁA NR 861/L/2014

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje. 

 

§ 1

 

W uchwale nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, zmienionej uchwałami: nr 47/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 r., nr 91/VIII/2011 z dnia 29 marca 2011 r., nr 264/XVII/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. i nr 649/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 skreśla się pkt 3 w brzmieniu: „wpłaty za wyżywienie pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków”;

2) w § 3 skreśla się pkt 1 w brzmieniu: „zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków”.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonych  rachunkach dochody z tytułu wpłat za wyżywienie pokrywających koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków:

1) do złożenia Prezydentowi Miasta Płocka w terminie do dnia 30 października 2014 roku wniosków o dokonanie zmniejszenia planów dochodów i wydatków tych rachunków określonych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej,

2) do odprowadzenia w terminie do dnia 5 września 2014 roku na rachunek dochodów budżetu miasta Płocka środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach na dzień 31 sierpnia 2014 roku, zgromadzonych z tytułu wpłat za wyżywienie.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

 

Przewodniczący    

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2014, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 301
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji