UCHWAŁA NR 258/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.

UCHWAŁA NR 258/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz. 1183), art. 2 ust. 3,  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 roku jednostkę organizacyjną o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadaje się jej Statut, w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
2. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej Gminy – Miasto Płock.

§ 2
1. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku wyposaża się w składniki mienia, dotychczas będące mieniem likwidowanej z dniem 31 grudnia 2011 roku jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku. 
2. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku przejmuje należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku.
3. Pracownicy zatrudnieni w likwidowanej jednostce budżetowej - Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku stają się pracownikami Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

        Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka

 

        Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E
Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887). Ustawa ta określa między innymi zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, wprowadzając do porządku prawnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jako jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z założeniami ustawy, obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej w zakresie ustalonym ustawą spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie problematyki adopcji, w tym zasad działania ośrodków adopcyjnych.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ww. ustawy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu. W naszym mieście będzie to nowa jednostka, pn. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku utworzona na bazie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku. Podmiot ten przejmie w dużej mierze zadania realizowane dotychczas przez likwidowany na mocy art. 244 ust 1 cytowanej ustawy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. Zadania realizowane przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej zostaną rozszerzone, m.in o wyznaczanie i zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z utworzeniem nowego podmiotu, który będzie działał jako jednostka budżetowa, istnieje konieczność nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie/negatywnie przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Projekt uchwały był również konsultowany z organizacjami pozarządowymi na Zespole Tematycznym ds. pomocy społecznej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 258/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

 

STATUT
Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku


I. Postanowienia ogólne.
§ 1
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zwany dalej “Ośrodkiem”, działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4. innych obowiązujących przepisów prawa,
5. niniejszego Statutu.
§ 2
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Nazwa jednostki brzmi: Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 3
Siedzibą Ośrodka jest miasto Płock.

§ 4
Ośrodek obejmuje terytorialnie swoim zakresem działania Gminę – Miasto Płock – miasto na prawach powiatu.

II. Przedmiot i zakres działania.
§ 5
Do działalności podstawowej Ośrodka należy prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka.


§ 6
Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię         o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora    i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie
i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) przedstawianie Prezydentowi Miasta Płocka i Radzie Miasta Płocka corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,           w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
18) wyznaczanie i zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

III. Administracja.
§ 7
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor zarządza Ośrodkiem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora Ośrodka ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Ośrodka.

§ 8
Dyrektor kieruje Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a w szczególności za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych pracowników Ośrodka,
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów planów finansowo - rzeczowych i inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Ośrodka.


IV. Organizacja i zasady działania jednostki.
§ 9
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka.
2. Prezydent Miasta Płocka przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.

§ 10
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, a w szczególności na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej Miasta Płocka na dany rok.
2. Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku.

§ 11
1. Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz z innych źródeł.
2. Wszelkie wpływy uzyskane przez Ośrodek stanowią dochody budżetu Miasta Płocka.
3. Wydatki Ośrodka realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
4. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 12
1. Ośrodek prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
2. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3.500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor Ośrodka, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych).

§ 13
1. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
2. Sprawozdania finansowe oraz budżetowe Ośrodka sporządza Dyrektor Ośrodka i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

§ 14
1. Limit zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na etaty określa - na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez Ośrodek.
2. Zmiana zatrudnienia pracowników powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
3. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Ośrodka, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

V. Postanowienia końcowe.
§ 15
Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 16
Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę Miasta Płocka.

§ 17
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych      w Uchwale.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 489
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji