projekty uchwał
Sesja LIII - 29-06-2010

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 29 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja nt. „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
4/Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka w roku 2009.
5/Informacja nt. funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok.
6/Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do spółki pod firmą „ Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna” z siedzibą w Płocku,
2.udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  na terenie miasta Płocka, etap I”,
3.zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r.,
4.zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010 r.,
5.wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Świętego Wojciecha w Płocku,
6.wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto  Płock przy ul. Kolegialnej w Płocku,
7.wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy ulicy  Wyspiańskiego w Płocku,
8.zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w   sprawie  zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu,
9.przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku,
10.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku – Jednostki Budżetowej,
11.zmieniająca uchwałę w sprawie  przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ogród Zoologiczny  w Płocku w jednostkę budżetową - Miejski Ogród Zoologiczny,
12.nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku,
13.nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku,
14.zmiany Statutu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia  24 listopada 2009 r.,
15.zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r.,
16.przyjęcia statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa,
17.zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.,
18.zmian w Uchwale Nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 920/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r., Uchwałą Nr 992/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r., Uchwałą Nr 153/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007r. i Uchwałą Nr 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008r.,
19. zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.,
20.zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007r.,
21.nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa,
22.zmian do Uchwały Nr 526/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Płocku,
23.zmian do Uchwały Nr 527/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Płocku,
24.zmian do Uchwały Nr 528/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 4 w Płocku,
25.zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku,
26.propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego,
27.zmiany uchwały  Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 698/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku,
28.zmiany uchwały nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
29.zawarcia z Powiatem Gostynińskim porozumienia w sprawie realizacji w 2010 roku zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock,
30.zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2010 roku zadania edukacyjnego w ramach rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
31.uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku,
32.zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze,
33.zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku zmienionej Uchwałą Nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
34.określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
35.skargi  Pani Marii Sołtys  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwały Rady Miasta Płocka.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

7/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Interpelacje i zapytania radnych.
10/Odpowiedzi na interpelacje.
11/Sprawy różne.
12/Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Tomasz Korga   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 23 czerwca 2010, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji