UCHWAŁA NR 42/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

UCHWAŁA NR 42/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Do reprezentowania Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu upoważnia się:
1. Wojciecha Hetkowskiego,
2. Lecha Latarskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Tracą moc uchwały:
1.Nr 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu,
2.Nr 370/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 59/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Płocka w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodnicząca
                      Rady Miasta Płocka


                       Elżbieta Gapińska

 


Uzasadnienie

Pismem z dnia 17 grudnia 2010 r. Prezes Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu poinformował Przewodniczącą Rady Miasta Płocka, iż w lutym 2011 roku kończy się obecna kadencja władz Związku.  XIV Walne Zebranie Członków Związku planowane jest na początku miesiąca marca 2011 roku.
 Wybór przedstawicieli Miasta Płocka do Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta Płocka. W mijającej kadencji przedstawicielami byli Pan Dariusz Zawidzki i Pan Lech Latarski.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 09:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 177
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji