UCHWAŁA NR 219/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Bielskiej.


UCHWAŁA NR 219/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2011 roku


w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Bielskiej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r.  Nr 102, poz.1055 Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz.679 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651,,Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622 i Nr 115, poz. 673)  Rada Miasta Płocka uchwala  co następuje;

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej zlokalizowanej jako część działki nr 27/1 pow. 54900 m2 przy ul.Bielskiej (obr.6)  dla CNH Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 25  z przeznaczeniem na plac składowy kombajnów  zbożowych i innych maszyn produkowanych  w CNH Polska Sp. z o.o. na okres 30 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca

Rady Miasta Płocka

Elżbieta  Gapińska

 

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E
 
 Listem Intencyjnym z dnia 2011.07.27.  CNH Polska  Polska Sp.  z o.o. oraz nawiązując  do wcześniejszych rozmów  wystąpiła  z prośbą  o  wydzierżawienie części działki nr 27/1 o pow.5,5 ha przy ul. Bielskiej  (obr. 6)  z przeznaczeniem na plac składowy kombajnów zbożowych i innych maszyn produkowanych przez wnioskodawcę.
Nieruchomość  proponowana do wydzierżawienia  przylega (graniczy) do nieruchomości oznaczonej jako działka   nr 109/23  której  użytkownikiem wieczystym jest wnioskodawca.
 Zmniejszenie użyczonej powierzchni zostało uzgodnione ze Stowarzyszeniem Aeroklub Ziemi Mazowieckiej w wyniku czego powstał aneks Nr 1.102/WGM.w.144/2011 z dnia 13.09.2011r.  do umowy użyczenia    Nr WGM.I.63.6850.80/2011  zawartej  z ww. Stowarzyszeniem i zmieniono użyczoną powierzchnię działki 27/1   o pow.  73,3652 ha przy ul. Bielskiej   do części działki nr 27/1    o pow. 66,8752 ha w związku z potrzebami rozwojowymi  CNH Polska Sp. z o.o.
Wyłączona powierzchnia to   część działki nr 27/1 o pow.  5,49 ha.
 Wydzierżawienie części działki nr 27 /1 o pow. 5,49 ha dla CNH  Polska Sp. z o.o.  umożliwi  jej rozwój co przyczyni się do powstania nowych miejsc  pracy.      
Kompetencje w zakresie wyrażenia  zgody na wydzierżawienie należą do Rady Miasta Płocka.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 30 września 2011, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 307
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji