UCHWAŁA Nr 552/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie tablic Rad Mieszkańców Osiedli Płocka.

UCHWAŁA Nr 552/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku


w sprawie tablic Rad Mieszkańców Osiedli Płocka.


  Na podstawie  § 13 ust. 2 pkt17 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03  Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 48, poz. 1306) i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U.1955.47.316, z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, z 1973 r. Nr 47, poz. 281, z 1974 r. Nr 22, poz. 132, z 1990 r. Nr 73, poz. 436 i z 1991 r Nr 33, poz. 139) - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór tablicy informacyjnej jaką mogą używać Rady Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka.
2. Wzór tablicy stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonując tablicę Rada Mieszkańców danego Osiedla winna zachować jej proporcje w sposób następujący:
a/  wymiary tablic z napisem zależą od wysokości liter i długości napisu, z tym że tablica nie może być dłuższa niż 120 cm i szersza niż 40 cm,
b/  stosunek szerokości tablicy z napisem do jej długości wynosi 1:3.

§ 3

Tablice, o których mowa w § 1 wykonywane są z własnych środków Rady Mieszkańców Osiedla .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 11:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 354
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji