UCHWAŁA NR 226/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”

UCHWAŁA NR 226/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Płock do międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Płock na prawach członka zwyczajnego do międzynarodowego stowarzyszenia pn. „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” z siedzibą w Berlinie.


§ 2
Tłumaczenie statutu stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1, a tłumaczenie regulaminu opłacania składek członkowskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3
Koszty związane z udziałem Miasta Płock w stowarzyszeniu pokrywane będą z Budżetu Miasta Płocka.


§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego zostało utworzone w dniu 26 września 2007 roku w miejscowości Greifswald (Niemcy). Członkami założycielskimi były: Centrum Informacji Turystycznej Miasta Stralsund, Niemiecki Kraj Związkowy Meklemburgia – Pomorze Przednie (Krajowy Urząd Kultury i Ochrony Zabytków) oraz miasta: Greifswald, Bad Doberan, Anklam, Lüneburg, Neukloster, Parchim, Ribnitz-Damgarten - (Niemcy); Horsens, Haderslev – (Dania).

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie kultury i sztuki oraz nauki, edukacji i porozumienia między narodami, w szczególności poprzez realizowanie działań w zakresie m.in. utrzymania          i dalszego rozwoju Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego jako międzynarodowej organizacji ugruntowanej kulturowo i historycznie.

Stowarzyszenie jest kontynuacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej         o nazwie: „EuRoB II (skrót od niemieckiej nazwy Europäische Route der Backsteingotik) – Instytucjonalizacja Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (EuRoB) – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych“, do którego Miasto Płock przystąpiło.
Podstawowym celem projektu realizowanego w latach 2005 – 2007 było stworzenie szlaku, mającego w zamyśle istnieć samodzielnie po roku 2007, kiedy to dobiega końca realizacja projektu, a tym samym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Organizując stowarzyszenie spełniono podstawowy cel projektu tj. powołano instytucję, która ma gwarantować samodzielne istnienie szlaku po zakończeniu projektu.
Płock przystąpił do projektu EuRoB II w 2005 roku. Partnerem Wiodącym projektu był Niemiecki Związek Budownictwa Mieszkaniowego, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Berlinie.     W sumie w projekcie uczestniczyło 36 miast, gmin, stowarzyszeń turystycznych i instytucji             z 7 krajów regionu Morza Bałtyckiego: Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.
Polskę reprezentowało w projekcie 9 miast: Szczecin, Stargard Szczeciński, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Olsztyn, Chełmno i Płock. Poza tym na szlaku znajdują się m.in. takie miasta         i gminy, jak: Wilno (Litwa), Ryga (Łotwa), Malmö (Szwecja), Rostok czy wyspa Rugia (Niemcy).

W ramach projektu wykonano:
- logo projektu (wraz z zabezpieczeniem praw autorskich na przyszłość)
- jednolite wzornictwo do wszelkich publikacji tzw. „Corporate Design” (wraz z zabezpieczeniem
  praw autorskich na przyszłość)
- bazę danych dot. obiektów leżących na szlaku
- stronę internetową www.eurob.org (informacja w języku polskim, niemieckim i angielskim)
- folder krótko opisujący koncepcję projektu tzw. „Image folder” (język angielski)
- folder ogólny przedstawiający miasta i gminy na szlaku (w języku polskim, niemieckim
  i angielskim)
- wkładkę do ww. folderu dla miast, które dołączyły w trakcie trwania projektu
- mapę przedstawiającą obszar działania szlaku (w formie elektronicznej)
- pocztówkę z mapą obejmującą wszystkie miasta na szlaku
- plakat
- oznakowanie obiektów zabytkowych poprzez umieszczenie tablic z opisem w języku polskim,
  niemieckim i angielskim. W Płocku oznakowano w ten sposób: Dom pod Trąbami, opactwo
  pobenedyktyńskie i relikty zamku, siedzibę Towarzystwa Naukowego Płockiego, pozostałości
  dawnej kolegiaty św. Michała (L.O. im. St. Małachowskiego), dawną basztę obronną (siedziba
  płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków) oraz fragment muru obronnego
- ulotkę lokalną dla miast i gmin na szlaku, w tym dla Płocka, wydaną w j. polskim, niemieckim
  i angielskim
- katalog dla biur podróży (kilkadziesiąt stron; aktualnie wydana jest wersja niemiecka, wersja
  polska i angielska ma być wydana wkrótce)

Ponadto szlak prezentowano m.in. na największych targach turystycznych Europy – ITB w Berlinie.

Przystąpienie do stowarzyszenia nowych członków, a w szczególności partnerów uczestniczących w projekcie, pozwoli zagwarantować istnienie szlaku w podobnym wymiarze jak do tej pory i będzie podstawą do jego dalszego rozwoju. Zainteresowanie działaniem w ramach powstałego związku wyraziły już wstępnie inne polskie miasta.
Członkostwo w stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego przyniesie ze sobą dalszą promocję walorów turystycznych Płocka w krajach europejskich. Dotychczasowe działania w ramach utworzonej sieci miast będą kontynuowane, a do dalszej pracy używane będą m.in. już stworzone instrumenty marketingowe i promocyjne jak ulotki, plakaty czy strona internetowa. Stowarzyszenie będzie miało także prawo ubiegać się o kolejne środki unijne w ramach programów rozpisanych na następne lata. Poczyniono również starania o pozyskanie sponsorów na działalność stowarzyszenia. Ważnym argumentem w tej kwestii jest szeroki geograficzny zakres działania przedsięwzięcia, który obecnie obejmuje wspomniane 7 krajów europejskich.
Udział w stowarzyszeniu ponadto przyczyni się do jeszcze większej promocji Płocka za granicą. Działalność w tej organizacji pozwoli również na nawiązanie i zacieśnianie współpracy z innymi miastami Europy.

Dla Miasta Płock, jako członka zwyczajnego stowarzyszenia, składka członkowska kształtowałaby się na wysokości 2500 euro rocznie, stosownie do § 1 ust. 1a regulaminu opłacania składek członkowskich. Zgodnie z tym regulaminem, składek za 2007 rok nie pobiera się.

Przystąpienie do stowarzyszenia wymaga uchwały Rady Miasta i akceptacji ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 643
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji