UCHWAŁA NR 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR 291/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. zmienionej Uchwałą Nr 966/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 r. oraz Uchwałą Nr 150/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§1

W uchwale Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r., w załączniku nr 1 do uchwały pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005-2013, kierunkowo do 2020 r.” wprowadza się następujące  zmiany:

1.W załączniku nr 2 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005– 2013, kierunkowo do 2020 r. pn.: „Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem rewitalizacji w latach 2007 – 2013” wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
1)„Remont kapitalny budynku przy ul. Kwiatka 3”;
2)„Budowa budynku oficyny przy ul. Kwiatka 8”;
3)„Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlach Stare Miasto, Kolegialna i Mickiewicza”;
4)„Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlu Łukasiewicza”;
5)„Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlach Tysiąclecia i Dobrzyńska”;
6)„Remont budynku przy ul. Stary Rynek 2/Piekarska 16”;
7)„Remont przejścia pod torami”;
8)„Remont budynków Szpitala Świętej Trójcy”;
9)„Kamienica przy ul. Bielskiej 5”;
10)„Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Jerozolimskiej 2/4”;
11)„Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10”;
12)„Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Jerozolimskiej 12”;
13)„Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Jerozolimskiej 3”;
14)„Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Kwiatka 9”;
15)„Remont kapitalny więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzkiej 8”;
16)„Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku przy ul. Stary Rynek 19”;
17)„Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Norwida 1”;
18)„Remont elewacji i poszycia dachu kamienicy Nowy Rynek 2”;
19)„Remont i naprawa stropów oraz elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Nowy Rynek 4”;
20)„Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ostatniej 4”;
21)„Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 29/2”;
22)„Remont budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grodzkiej 7”;
23)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dobrzyńskiej 11”;
24)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kwiatowej 14”;
25)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Skarpie 18 A”;
26)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Skarpie 16 A”;
27)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 6”;
28)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 A”;
29)„Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 A”;
30) „Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrzei 2”;
31) „Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zduńska 12”;
32) „Tworzenie i stałe unowocześnianie Centrum Usług, Produkcji, Technologii i Badań Przemysłu Stalowego, Metalowego oraz Materiałów Budowlanych BUDMAT w oparciu o rewitalizację i rozwój infrastruktury techniczno-materialnej dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku”;
33)„Budowa hotelu z zespołem restauracyjno-konferencyjnym, ośrodka rekreacyjnego (SPA) oraz portu dla łodzi i jachtów wraz z zagospodarowaniem terenu w Płocku przy ul. Nadwiślańskiej 1 i Dobrzykowskiej 65”;
34) „Remont kamienicy wraz z oficyną przy ul. Nowy Rynek 14”;
35) „Miejskie Przedszkole Nr 1 przy ul. Kościuszki 7”;
36)„Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kolegialnej 1”;
37) „Remont kamienicy przy ul. Nowy Rynek 16”;
38) „Remont budynku przy Placu Obrońców Warszawy 1”;
39) „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki”;
40) „Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza”;
41)„Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 2”;
42)„Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bielskiej 7”;
43)„Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatka 26”;
44)„Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kolegialnej 5”.
Zakresy zadań oraz nazwy beneficjentów ostatecznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2.W załączniku nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005– 2013, kierunkowo do 2020 r.” pn.: „Lista zadań” wprowadza się nowe, szczegółowe opisy zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wpisanie zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków z Budżetu Miasta Płocka na ich realizację.
3.Zmiany w tabeli „Plan finansowy na okres realizacji 2007-2013 (zł)”, stanowiący część IV w rozdziale V „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005–2013, kierunkowo do 2020 r.”, dotyczące finansowania inwestycji, o których mowa w ust. 1, zostaną uwzględnione w trakcie szczegółowej aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005– 2013, kierunkowo do 2020 r.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to dokument, który wyznacza tereny przeznaczone do rewitalizacji oraz ustala etapy planowanych działań rewitalizacyjnych. LPR jest jednocześnie dokumentem stanowiącym formalną podstawę do ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych na projekty rewitalizacyjne.
W ramach niniejszej aktualizacji LPR wprowadza się 44 zadania inwestycyjne, których  realizacja planowana jest na wyznaczonych do rewitalizacji Obszarach: A – Tereny miejskie, C – Tereny poprzemysłowe i D – Tereny powojskowe.
Wnioski o wpisanie powyższych zadań (projektów) do LPR wpłynęły w ramach prowadzonych w miesiącu październiku ubiegłego roku konsultacji społecznych. Wnioskodawcy na zgłoszone zadania zamierzają ubiegać się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Część z wnioskodawców zamierza ubiegać się o dotację z Budżetu Miasta Płocka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym.
Włączenie inwestycji do „Wykazu planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem rewitalizacji w latach 2007-2013” pozwoli wnioskodawcom rozpocząć starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na ich realizację. Jednocześnie podmioty, które złożą wniosek o dotację na prace konserwatorskie, zgodnie z zapisami Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 r., uzyskają dodatkowe punkty przy ich ocenie.  
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 502
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji