Załącznik do Uchwały Nr 670/XXXVIII/05
Regulamin na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

Załącznik
do Uchwały Nr 670/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

Regulamin na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock

     Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” ustala się, następujące zasady:

I. Składniki wynagrodzenia


§ 1

1.Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
1)wynagrodzenia zasadniczego;
2)dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz za pracę w porze nocnej według art. 42b Karty Nauczyciela;
3)wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
4)nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2.Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala się na poziomie stawek minimalnych określonych przepisem wydanym na podstawie art. 30, ust. 5, pkt 1 Karty Nauczyciela z wyjątkiem nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty, dla których stawki wynagrodzeń zasadniczych podwyższa się o 75,- zł odpowiednio dla wszystkich poziomów posiadanych kwalifikacji.

II. Dodatek za wysługę lat


§ 2


1.Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2.Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.
3.Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4.Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach lub innych placówkach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół i placówek zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5.Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku  za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
6.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
7.Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1)począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
8.Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
9.Dodatek za wysługę lat wypłaca się w trybie i terminie określonym art. 39 ust. 3. Karty Nauczyciela.

III. Dodatek motywacyjny


§ 3


1.Nauczycielowi, w wypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, jakością świadczonej pracy, oceną pracy oraz zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć może być przyznany dodatek motywacyjny.
2.Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.
3.Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor, uwzględniając poziom spełnienia następujących kryteriów oraz jakość realizowanych zadań:
1)Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a)uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b)umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c)pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2)Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a)systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b)podnoszenie umiejętności zawodowych,
c)wzbogacanie warsztatu pracy,
d)dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e)prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej,
f)rzetelne wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g)przestrzeganie dyscypliny pracy;
3)Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a)udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b)udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c)opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d)prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e)aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
f)praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole podstawowej w celu  przeprowadzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole zasadniczej i szkole średniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.
4.Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka oceniając spełnianie następujących kryteriów lub jakość realizacji zadań:
1)Planowanie organizacji placówki, realizacja celów statutowych, zabezpieczanie interesu uczniów w harmonogramie pracy nauczycieli;
2)Polityka kadrowa, w tym realizacja zaleceń organu prowadzącego;
3)Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa, dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży;
4)Przedsiębiorczość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność rozwiązywania spraw konfliktowych i problemów nietypowych;
5)Terminowość i jakość wykonywanych zadań, zleceń;
6)Wyniki egzaminów, sprawdzianów, współzawodnictwa międzyszkolnego i inne osiągnięcia wynikające ze specyfikacji pracy placówek;
7)Udział placówki w przedsięwzięciach miejskich i ponad miejskich;
8)Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, zaangażowanie w inicjatywy związane z profilaktyką uzależnień;
9)Dbałość o stan techniczny powierzonego mienia, troska o wzbogacanie i usprawnianie bazy dydaktycznej, dokonywanie okresowych przeglądów i badań wymaganych przepisami bhp, ppoż. i prawa budowlanego;
10)Ład, porządek, estetyka budynków oraz ich otoczenia;
11)Zaangażowanie w przygotowanie rzetelnego projektu planu finansowego;
12)Oszczędna, racjonalna realizacja planu finansowego, przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
5.Szczegółową procedurę ustalania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów określa Prezydent Miasta Płocka w formie zarządzenia.
6.Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok, z zastrzeżeniem ust. 9.
7.Dodatek motywacyjny wypłaca się w trybie i terminie określonym art. 39 ust. 3. Karty Nauczyciela.
8.Miesięczny limit środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne w każdej szkole lub placówce oświatowej jest równy iloczynowi sumy wynagrodzeń zasadniczych wszystkich nauczycieli danej szkoły lub placówki oświatowej oraz wskaźnika równego 0,05. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznawany odrębnie, jest poza tym limitem.

IV. Dodatek  funkcyjny


§ 4


1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.
2.Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.
3.Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1)sprawowania funkcji opiekuna stażu,
2)powierzenia wychowawstwa klasy,
3)sprawowania funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta.
4.Wysokość dodatku funkcyjnego jest określona w tabelach stanowiących załącznik Nr 1 do Regulaminu.
5.Przez liczbę oddziałów lub grup normatywnych wymienionych w tabelach, o których mowa w ust. 4 należy rozumieć liczbę oddziałów obliczoną dla każdej szkoły lub placówki oświatowej z liczby uczniów młodzieży lub dzieci według stanu na dzień 10 września oraz średnich widełkowych norm liczebności oddziałów lub grup ustalonych w odrębnych przepisach z wyjątkiem szkół zlokalizowanych na obrzeżach miasta (Szkoły Podstawowe Nr 13, 15 i 20), dla których przyjmuje się liczbę oddziałów rzeczywistych. Termin 10 września stosuje się również do określenia stanu liczebności uczniów lub wychowanków placówek, w których wysokość dodatków funkcyjnych kadry kierowniczej zależy od tych parametrów.
6.W przypadku, gdy w organizacji szkoły lub innej placówki przewidziano co najmniej dwa stanowiska kierownicze oprócz dyrektora, wysokość dodatków funkcyjnych każdego z nich ustala dyrektor uwzględniając limit środków przypadających dla wszystkich tych stanowisk oraz faktyczny zakres powierzonych zadań.
7.Dodatek funkcyjny dyrektora, wicedyrektora, kierownika i jego zastępcy szkoły lub innej placówki oświatowej posiadających oddziały lub grupy w różnych miejscach (poza obrębem posesji, na której zlokalizowana jest siedziba) ustala się w wysokości przewidzianej w załączniku Nr 1 do regulaminu, w przypadku:
1)szkoły - o dwie pozycje wyższej,
2)innych placówek oświatowych - o jedną pozycję wyższej
niż wynika to z liczby oddziałów, grup, uczniów lub wychowanków za każde odrębne miejsce lokalizacji oddziałów lub grup. Powyższa zasada nie dotyczy organizacji praktycznej nauki zawodu poza siedzibą szkoły lub warsztatów szkolnych.
8.Dodatek funkcyjny dyrektora, wicedyrektora zespołu szkół ustala się w wysokości o jedną pozycję wyższą za drugą i każdą kolejną szkołę wchodzącą w skład zespołu.
9.Tabela dodatków funkcyjnych w poz. 133-147 załącznika Nr 1 dotyczy stanowisk kierowniczych w warsztatach szkolnych. Dodatki funkcyjne dla stanowisk kierowniczych  szkolenia praktycznego ustala się w wysokości przewidzianej w tej tabeli, lecz o dwie pozycje niższe, niż wynika to z faktycznej liczby grup normatywnych, z zachowaniem co najmniej stawek minimalnych.
10.Z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, w przypadku zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje suma tych dodatków, w tym również wielokrotność dodatków funkcyjnych wymienionych w poz. 149, 150 i 152 załącznika nr 1 do regulaminu odpowiednio za każde wychowawstwo grupy przedszkolnej, każde wychowawstwo klasy i każdego nauczyciela powierzonego opiece opiekuna stażu.

§ 5


1.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.
2.Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3.Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z  końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4.Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5.Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.
6.Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się odrębnie w każdym roku szkolnym, na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
9.Dodatek funkcyjny wypłaca się w trybie i terminie określonym art. 39, ust. 3. Karty Nauczyciela.

V. Dodatek za warunki pracy


§ 6


1.Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2.Wysokość dodatku za warunki pracy w wymiarze określonym art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela jest określona w tabelach stanowiących załącznik Nr 2 do Regulaminu.
3.W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy, nauczycielowi przysługuje suma tych dodatków.
4.Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły – Prezydent Miasta Płocka biorąc pod uwagę kwoty określone w ust. 2 oraz faktyczny czas pracy w tych warunkach. Za wymiar czasu pracy wyższy lub niższy od wymiaru, o którym mowa w ust. 2 wysokość dodatków przelicza się odpowiednio proporcjonalnie biorąc pod uwagę treść ust. 3. 
5.Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
6.W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy, przysługującego na podstawie niniejszego regulaminu, oraz do dodatku przysługującego na podstawie szczególnych przepisów branżowych, nauczycielowi przysługuje jeden, wybrany przez niego dodatek.
7.Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za miniony miesiąc w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
8.Dodatek za warunki pracy przyznaje się na okres roku szkolnego (od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego) stosownie do zaplanowanego w arkuszu organizacyjnym przydziału godzin.

VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 7


1.W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć  ¼  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2.Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

§ 8


1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych  lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub przez Radę Miasta Płocka z upoważnienia art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za:
1)dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego;
2)dni tygodnia, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia;
3)dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4.Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1)zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2)wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy,
3)chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień
- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.
5.Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć ustalony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub przez Radę Miasta Płocka z upoważnienia art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela lub średni wymiar zatrudnienia ustalony w oparciu o przepisy z uchwały Rady Miasta Płocka przyjętej z upoważnienia art. 42 ust. 7 pkt. 1 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, zaokrąglona z dokładnością do jednej dziesiątej, za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu po ich wykazaniu w ewidencji do 20 dnia każdego miesiąca - w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego z wyjątkiem godzin wykazanych w czerwcu i grudniu, za które zapłata będzie dokonywana w odrębnych terminach, przed końcem tych miesięcy.
7.Rozliczenia liczby przepracowanych godzin ponadwymiarowych dokonuje się miesięcznie, przy czym okres rozliczeniowy zawiera pełne tygodnie.
8.Okres rozliczeniowy zaczyna się w poniedziałek tygodnia zawierającego pierwszy dzień nowego roku szkolnego lub w poniedziałek następujący po zakończeniu poprzedniego okresu rozliczeniowego i kończy się w ostatnią niedzielę miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
9.W związku z terminem podanym w ust. 6 liczbę godzin po dniu 20 każdego miesiąca wykazuje się w oparciu o przydział określony arkuszem organizacyjnym szkoły lub placówki. Godziny wykazane po dniu 20 każdego miesiąca podlegają rozliczeniu w następnym okresie rozliczeniowym.

§ 9


Tryb wypłaty i wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za godzinę ponadwymiarową uwzględniając treść § 8, ust. 1.

VII. Nagrody


§ 10


 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zaangażowanie w pracach komisji egzaminacyjnych lub szkolnych zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy: dojrzałości, maturalne z przygotowania zawodowego, nauki zawodu lub potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
2.Środki funduszu ustala się odpowiednio w wysokości:
1)0,8% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli szkoły lub placówki oświatowej przeznacza się na nagrody dyrektora przyznawane przez dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych;
2)co najmniej 0,2 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli wszystkich szkół i placówek oświatowych przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta Płocka.
3)kwoty równej iloczynowi sumy liczby uczniów przystępujących łącznie w szkole lub placówce do egzaminów:
a) dojrzałości, maturalnego,
b) z przygotowania zawodowego, nauki zawodu lub potwierdzającego kwalifikacje
   zawodowe, o ile egzaminy te są organizowane przez tę szkołę lub placówkę na jej terenie i przez własnych nauczycieli
i kwoty 34,32 zł z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dla nauczycieli zaangażowanych w pracach komisji egzaminacyjnych lub szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

§ 11


1.Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu  w szkole lub placówce co najmniej 1 roku.
2.Nagroda, o której mowa:
1)w ust. 2 pkt. 1 może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 3 z  kryteriów podanych w ust. 3;
2)w ust. 2 pkt 2 może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej 4 z kryteriów wymienionych w ust. 3;
3)w ust. 2 pkt. 3 może być przyznana nauczycielowi, który spełnia co najmniej 2 z  kryteriów podanych w ust. 3 oraz był zaangażowany w pracach chociaż jednej z komisji egzaminacyjnych lub szkolnych zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy: dojrzałości, maturalne z przygotowania zawodowego, nauki zawodu lub potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
3.  Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród:
1)  w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów)   I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, takie jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
2)  w zakresie pracy opiekuńczej nauczyciel:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,
3)  w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

§ 12


1.  Dyrektor szkoły lub placówki przyznaje nagrody dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce z inicjatywy własnej lub na wniosek:
1)  wicedyrektora lub innych nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych;
2)  organizacji związkowych działających na terenie szkoły;
3)  rady rodziców.
2.Prezydent Miasta Płocka przyznaje nagrody z inicjatywy własnej, Kuratora Oświaty lub na wniosek:
1)dyrektora szkoły lub placówki oświatowej dla podległych mu pracowników;
2)rady pedagogicznej dla swych członków;
3)organizacji związkowych dla nauczycieli szkół i placówek odpowiednio do zasięgu działania;
4)organizacji społecznych.
3.Wnioski, o których mowa w ust. 1 opiniuje komisja powołana przez dyrektora składająca się z członków rady pedagogicznej oraz przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie szkoły lub placówki oświatowej.
4.Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród dyrektora podejmuje dyrektor biorąc pod uwagę spełnianie kryteriów, o których mowa w § 11 oraz opinię, o której mowa w ust. 3.
5.Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się do Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w terminie do 15 września.
6.Wstępnej analizy wniosków oraz typowania kandydatów do przyznania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dokonuje komisja powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka ustalającym jej skład i regulamin pracy.
7.Prezydent Miasta Płocka przyznaje nagrody odrębnym zarządzeniem.
8.Wzór wniosku, o którym mowa w:
1)ust. 1, może określić dyrektor szkoły lub placówki oświatowej,
2)ust. 2, określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 13


1.Wysokość nagród ustala odpowiednio dyrektor lub Prezydent Miasta Płocka, przy czym:
1)nagroda Prezydenta Miasta Płocka I stopnia stanowi co najmniej 3 432,00 zł;
2)nagroda Prezydenta Miasta Płocka II stopnia oraz inne nagrody ustalane przez Prezydenta Miasta Płocka wynoszą od 1 716,00 zł do 3 432,00 zł;
3)nagroda dyrektora dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z części, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 nie może być niższa od 858,00 zł i wyższa od 1716,00 zł;
4)nagroda dyrektora dla nauczycieli zaangażowanych w pracach komisji egzaminacyjnych z części funduszu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 nie może być niższa od 343,20 zł i wyższa od 1716,00 zł.
2.    Podstawowym terminem wypłaty nagród:
1)  z części funduszu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 jest 14 października - Dzień Edukacji Narodowej,
2)  z części funduszu, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt. 3 jest ustalony przez dyrektora dzień w terminie po zakończeniu egzaminów, lecz przed zakończeniem roku szkolnego.
3.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę nagród w innych terminach niż podane w ust 2.

VIII   Postanowienia końcowe


§ 14


1.Prawo do świadczeń, których przyznanie bądź wysokość uzależnione jest od osiągnięcia wymaganego stażu powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po udokumentowaniu.
2.W przypadku, jeśli jakikolwiek składnik wynagrodzenia nauczyciela ustalony według przepisów niniejszego regulaminu jest niższy od ustalonego według przepisów obowiązujących uprzednio - zachowuje on prawo do wynagrodzenia wyższego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 190
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji