U C H W A Ł A Nr 78/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia kwotowego dodatku funkcyjnego oraz wysokości dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 78/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie ustalenia kwotowego dodatku funkcyjnego oraz wysokości dodatku specjalnego
dla Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707, Dz. U. z 2001 r. Nr 34, poz. 392, Dz. U z 2002 r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 1784) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz.984) – Rada Miasta Płocka ustala:

§ 1.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, ustala się kwotowy dodatek funkcyjny dla Prezydenta Miasta, w związku z tym, pkt. 2 § 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie:
„ 2. Dodatku funkcyjnego w kwocie 1.420 złotych miesięcznie /słownie: tysiąc czterysta
dwadzieścia złotych /”.

§ 2.

Dodatek specjalny dla Prezydenta Miasta Płocka ustala się w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie na okres od dnia 19.02.2003 r. do dnia
30.06.2003 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 lutego 2003 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 502
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji