UCHWAŁA Nr 607/XXXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 607/XXXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.986,
Nr 214 poz.1806, z 2004 r. Nr 102 poz.1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Miasta Płocka uchwalonym uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz.1306 ze zm.) wprowadza się zmiany:

1. w § 3 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9, 10, 11, 12 i 13 o brzmieniu:

ust. 9.
a/ Herb i barwy Miasta stanowią własność Miasta. Herb i barwy Miasta pełnią funkcję   symboli i znaków służących do promocji Miasta.
b/ Herb i barwy Miasta mogą być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i             szacunek.

ust. 10. Prawo do używania herbu i barw Miasta przysługuje:
a/ organom Miasta,
b/ jednostkom organizacyjnym Miasta,
c/ miejskim służbom, inspekcjom i strażom,
d/ pracownikom samorządu gminy i radnym w sprawach związanych z                wykonywaniem mandatu,
e/ osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej,
f/ osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi,
g/ innym podmiotom
- bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody.

ust. 11. Rada Miasta Płocka upoważnia Prezydenta Miasta Płocka do podjęcia stosownych     działań, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub barwy Miasta w sposób nie   zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub    interes Miasta na szkodę.

ust. 12.
a/ Flagę Miasta zawierającą barwy Miasta umieszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi miejsce obrad Rady Miasta.
b/ W innych budynkach publicznych w Mieście – z okazji uroczystości, świąt i rocznic państwowych i regionalnych.

ust. 13. Zasady wykorzystania Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka określa oddzielna uchwała Rady Miasta Płocka.

2.w §13 w ustępie 2 punkt 17 skreśla się.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3


1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 25 listopada 2004, godzina 09:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 037
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji