UCHWAŁA NR 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009.

UCHWAŁA NR 439/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1112)

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu miasta w wysokości 577.605.513,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2
1.Wydatki budżetu miasta w wysokości 642.635.633,87  zł,
w tym na wydatki majątkowe w wysokości 150.539.491,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3.Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 787.726,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1.Deficyt budżetu miasta w wysokości 65.030.120,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)kredytu w kwocie 50.000.000,00 zł,
2)prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 15.030.120,00 zł,

2.Przychody budżetu w wysokości 82.550.000,00 zł, rozchody w wysokości 17.519.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości 1.900.000,00 zł,
2)celowe w wysokości 11.600.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a)sfinansowanie skutków podwyżek płac w kwocie 8.500.000,00 zł,
b)rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 100.000,00 zł,
c)wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) w kwocie 3.000.000,00 zł.
 § 5 

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego,  zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 2.000.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.790.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 260.000,00 zł. na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:
przychody – 19.160.908,00 zł,
wydatki – 18.942.908,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2.Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 5.939.573,00 zł,
wydatki – 6.289.947,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8
1.Dotacje podmiotowe dla:
1)samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę     - 16.331.900,00 zł,
2)działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych
 przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych
 w wysokości                     - 18.490.000,00 zł,
3)zakładu budżetowego          - 7.232.908,60 zł.
4)innych podmiotów                  - 295.900,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2.Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 5.354.900,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 13.

§ 9
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody  - 4.001.000,00 zł,
wydatki  - 4.751.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody  - 1.900.500,00 zł,
wydatki  - 2.280.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.

3.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
przychody  - 750.000,00 zł,
wydatki  -  1.300.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu                 - w kwocie 30.000.000,00 zł;
2)finansowanie planowanego deficytu budżetu                - w kwocie 50.000.000,00 zł;


§ 11
W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 50.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12
Integralną część uchwały stanowi załącznik: Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2009 r., zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości 30.000.000,00 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach jak w załączniku nr 3 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 100.000.000,00 zł,

3)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5)udzielania w roku budżetowym poręczeń i pożyczek łącznie do kwoty 10.000.000,00 zł,
6)lokowania w trakcie wykonywania budżetu 2009 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
7)przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)zmian układu budżetu zadaniowego w zakresie zadań bieżących,
2)zmian zakresów rzeczowych zadań bieżących,
3)udzielania zaliczek na realizację wydatków określonych w budżecie miasta,
4)przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień, o których mowa w pkt 1, 2 i 3.

§ 14
Łączna kwota poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2009 wynosi 122.714.245,50 zł.

§ 15
Określa się wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Płocka może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 150.000.000,00 zł.

§ 16
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

§ 17
Ustala się szczegółowość:
1)Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2009 roku jak zakres szczegółowości budżetu określony w niniejszej uchwale,
2)Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników, uwzględniającej w szczególności stan należności, stan i rodzaj zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 801
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji