UCHWAŁA NR 525/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego przy ul. Długiej w Płocku stanowiącego własność Gminy Płock w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

UCHWAŁA NR 525/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego przy  ul. Długiej w Płocku stanowiącego własność Gminy Płock w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568] oraz art.  37 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543,  Dz.U.z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271,Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124; z 2004 Nr 6 poz. 39,
Nr 19 poz. 177]   Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej gruntu o powierzchni 20883 m2 położonego w Płocku przy ul. Długiej oznaczonego jako działka nr 22/1 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr  23/2.

 

§ 2.


Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działek nr nr 23/2, 23/1, 20/26 przez działkę nr 22/1.

 

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 11:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 319
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji