UCHWAŁA NR 383/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Płock do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR 383/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Płock do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz 1281) w związku z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 121, poz. 770, Nr 106 poz. 679, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 19, poz. 100, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Płock do spółki prawa handlowego pod firmą: Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod Nr KRS 0000171197 na zasadach określonych w umowie spółki.

§2
1. Wyraża się zgodę na wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego spółki wkładu pieniężnego w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina Miasto Płock obejmie 50 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


                Przewodniczący
                 Rady Miasta Płocka

                 Artur Jaroszewski

 


Uzasadnienie


Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu Mazowsza.
Statutowym zadaniem Mazowieckiego Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza. Oferta Funduszu kierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do firm – zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jeden z oddziałów, filii na obszarze województwa mazowieckiego.
Gmina Miasto Płock zamierza przystąpić do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jako udziałowiec. Gmina Miasto Płock obejmie 50 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
Przedsiębiorstwa uzyskując poręczenia będą miały znacznie większe szanse na uzyskanie kredytu/pożyczki, a co za tym idzie będą mogły rozwijać swoją działalność.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 958
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji