UCHWAŁA Nr 213/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
rozpatrzenia zarzutu Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr   213/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy
ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42,
Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806), oraz Uchwałą nr 421/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku i § 4 Uchwały
Nr 781/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka , po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej
i Zglenickiego w Płocku, wniesionego w dniu 31 marca 2003 r. przez Józefa Terlika
i Kazimierza Badowskiego Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Zarzut odrzucić w części nieuwzględnionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 587/2003 z dnia 08 sierpnia 2003r., stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniach od 12 lutego do 17 marca 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej
i Zglenickiego w Płocku.
W dniu 31 marca 2003 wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego
w Płocku, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego w zakresie przeznaczenia terenów działek nr ewid. 71 i 72, którego są właścicielami zgodnie z danymi ewidencyjnymi,  których też pismo dotyczy.
W piśmie Zgłaszający zarzut sprzeciwiają się przeznaczeniu w/w działek „pod Budownictwo Jednorodzinne” oraz przebieg przez działkę nr ewid. 71 projektowanej ulicy, która rozdziela w/w działki uniemożliwiając ich wspólne zagospodarowanie. Informują o zakupieniu w/w działek na działalność usługową.
Zarządzeniem Nr 587/2003 z dnia 08 sierpnia 2003 roku Prezydent Miasta Płocka biorąc pod uwagę interes prawny Zgłaszających zarzut postanowił o częściowym jego uwzględnieniu. §15 ust.1 tekstu projektu planu otrzymał brzmienie: „Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7UMN, 8UMN, 10UMN, 11UMN plan ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowę usługową. Zmieniono przebieg projektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL1/2, na umożliwiający wspólne zagospodarowanie przedmiotowych działek.
W/w ulica stanowi istotny element zarówno w planowanym układzie komunikacyjnym obszaru objętego w/w planem, jak i w jego powiązaniu z obszarami do niego przylegającymi. Planowany rozwój terenów przemysłowo-usługowych na obszarze objętym przedmiotowym planem oraz na obszarach z nim sąsiadujących, wymagają stworzenia sprawnego układu komunikacyjnego. Planowany w powiązaniu z sąsiednimi terenami  przebieg w/w drogi, jak i parametry techniczne, jakim powinna odpowiadać w/w droga, zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, uniemożliwiają zlikwidowanie jej przebiegu przez działki Zgłaszających zarzut.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać zapisy projektu planu w formie przedstawionej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznaje się, że zarzut Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego winien być w przedmiotowej części odrzucony. Niemniej, zgodnie z przepisami art. 36 wymienionej wyżej ustawy, właściciel, lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość uległa obniżeniu lub korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku
z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może żądać od gminy odszkodowania, wykupienia lub jej zamiany.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 09:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 071
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji