Uchwała Nr 858/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.

Uchwała Nr 858/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu  stanowiącego  własność Gminy Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003   Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,   Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz.2782, z 2005r.,  Nr 130 poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459), Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o  pow. 31641 m2  zlokalizowanego jako działka nr 30  przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres  1 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu  o pow. 31641  m2  stanowiącego  działkę nr 30 zlokalizowanego przy ul. Sierpeckiej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.10.1996r. do 30.09.1999r., od 01.03.2000r. do 28.02.2003r. i od 01.03.2003 do 30.11.2005r. to jest łącznie 103 m-ce.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o wydzierżawienie na okres  1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października  2004r. §6 ust.1c w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości   pod uprawy na okres do 5 lat grunty o pow. do 5,00 ha.
Zawarcie umowy dzierżawy może nastąpić po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji