UCHWAŁA Nr 817/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA  Nr 817/LVII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.  Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz.U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875,      Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474)  Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:

§ 1
1.Uchwała określa:
1)warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2)rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
3)tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;
4)postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;
5)zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
6)sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.
2.Znaczenie użytych w uchwale pojęć określają przepisy:
1)ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy;
2)ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy;
3)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
3.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2)beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Miasta Płocka na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
3)środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

§ 2
1.Z budżetu Miasta Płocka mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1)znajduje się na stałe na obszarze Miasta Płocka;
2)jest dostępny publicznie;
3)posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Miasta Płocka;
4)jest wpisany do rejestru zabytków.
2.Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące prace lub roboty budowlane określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 3
1.O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 pkt 1.
2.Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

§ 4
1.Dotacja z budżetu Miasta Płocka na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 50% nakładów na te prace lub roboty.
2.Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 80% nakładów na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.
3.W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Miasta Płocka wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 5
1.We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać:
1)imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę i adres podmiotu, będącego wnioskodawcą;
2)wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3)wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do władania zabytkiem;
4)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
5)określenie zakresu prac lub robót budowlanych przy zabytku, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;
6)wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
7)informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;
8)informację o tym, czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT.
2.Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3.Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1)decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
2)dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3)kosztorys na wnioskowany zakres prac, z zastrzeżeniem, że jeżeli wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym należy dołączyć przedmiar oraz kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o ceny z IV kwartału roku poprzedzającego rok złożenia wniosku według publikacji Secocenbud;
4)dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
5)dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy – jeżeli dotyczy;
6)zalecenia konserwatorskie – jeśli istnieją;
7)decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli wymagana jest przepisami prawa;
8)pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonywania robót budowlanych, jeżeli wymagane  są przepisami prawa;
9)dokumentację projektową lub program prac zawierający opis planowanych do realizacji prac lub robót budowlanych wraz z oceną stanu zachowania zabytku.
4.W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).
5.Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotowi, o którym mowa w pkt 4, dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 6
1.Wnioski o udzielenie dotacji kieruje się do Rady Miasta Płocka za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie od 2 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być przyznana.
2.O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
3.Wnioski o udzielenie dotacji złożone po terminie, o którym mowa w pkt 1 zostaną zwrócone wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
4.Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w pkt 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez składającego wniosek.
5.Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z zasadami określonymi w niniejszej uchwale przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze zarządzenia.
6.W trakcie sprawdzenia wniosku, wnioskodawca ma możliwość jednorazowej poprawy błędów i uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od momentu otrzymania stosownej informacji.

 

§ 7
1.Dotacje przyznaje Rada Miasta Płocka w uchwale określającej:
1)nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2)prace lub roboty budowlane przy zabytku, na których wykonanie przyznano dotację;
3)kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.
2.Przy przyznawaniu dotacji brana będzie pod uwagę:
1)dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów;
2)rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, promowaniu kultury i historii Miasta Płocka;
3)ranga zabytkowo-artystyczna zabytku;
4)stan zachowania zabytku;
5)ewentualny fakt kontynuowania prac;
6)komercyjny charakter wykorzystania zabytku;
7)kwota zaplanowana na ten cel w budżecie Miasta Płocka.
3.Nie wyklucza się możliwości zmiany uchwały, o której mowa w pkt 1 w zakresie ppkt 3,  w przypadku rezygnacji któregokolwiek z podmiotów z przyznanej dotacji.

§ 8
1.Uwzględniając postanowienia § 7 uchwały oraz dane z wniosku o udzielenie dotacji, Prezydent zawiera z beneficjentem umowę określającą w szczególności:
1)opis prac lub robót budowlanych przy zabytku, na których wykonanie dotacja została przyznana i termin ich wykonania;
2)kwotę przyznanej dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia poniesionych wydatków;
3)zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;
4)zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt;
5)zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
6)sposób i termin rozliczenia przyznanej dotacji;
7)warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z uwzględnieniem art. 251 ust. 1 i art. 252 ust. 2 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
2.Nie podpisanie umowy przez beneficjenta w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o wysokości przyznanej dotacji traktowane będzie jako rezygnacja z przyznanej dotacji.
 
§ 9
Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 1 ppkt 2 i 5 polega na:
1)sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna);
2)sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).


§ 10
1.W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Prezydentowi sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku.
2.Sprawozdanie określa:
1)zakres wykonanych prac lub robót budowlanych przy zabytku;
2)całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym;
3)zestawienie faktur / rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, daty wystawienia, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek/fakturę.
3.Formularz sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11
W przypadku częściowego lub całkowitego niewykorzystania dotacji, wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości, odpowiednia część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Miasta Płocka na zasadach określonych w umowie.

§ 12
1.Prezydent prowadzi zestawienie danych o przyznanych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miasta Płocka.
2.Zestawienie danych dla każdej przyznanej dotacji winno zawierać:
1)wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;
2)imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę i adres podmiotu, któremu przyznano dotację;
3)kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
4)kserokopię umowy dotacji;
5)informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z budżetu Miasta Płocka oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;
6)informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o przyznanych dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3.Prezydent niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o przyznaniu dotacji.
4.Prezydent Miasta Płocka jeden raz w roku kalendarzowym przedstawia Radzie Miasta Płocka sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 14
1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Traci moc:
1)Uchwała Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 260 poz. 8436),
2)Uchwała Nr 588/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29.09.2009 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 161 poz. 4724),

3.Do dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy Uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. zmienionej Uchwałą Nr 588/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29.09.2009 r.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie


Rada Miasta Płocka w dniu 13 grudnia 2005 r. w związku z koniecznością podjęcia działań rewitalizacyjnych na obszarze miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 854/XLIX/05, która stała się podstawą do udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych znajdujących się na terenie miasta Płocka.

W dniu 27 listopada 2007 r. Uchwałą Nr 229/XVI/07 Rada Miasta Płocka określiła nowe zasady udzielania dotacji celowych, a następnie Uchwałą Nr 588/XLI/09 z dnia 29 września 2009 r. wprowadziła zmiany do  w/w uchwały. Uchwałą Nr 602/XLII/09 Rada Miasta Płocka w dniu 27 października 2009 r. przyjęła tekst jednolity Uchwał Nr 229/XVI/07 oraz  588/XLI/09.

Uchwałą Nr 275/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 r. stwierdzona została nieważność uchwały Nr 602/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r.

Niniejszy projekt uchwały określa nowe zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, uwzględniające uwagi zgłoszone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 315
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji