UCHWAŁA NR 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 302/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Uchwala się Statut Miasta Płocka stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.
Tracą moc uchwały:
1. Nr 124/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr  169, poz. 4619),
2. Nr 108/XVI/91 Rady Miasta Płocka z dnia 7 maja 1991 roku w sprawie uchwalenia Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 572
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji