Uchwała Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

Uchwała Nr 833/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 Nr 172, poz.1441), art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266, Nr 69, poz.626) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
“z osobami, z którymi najem nawiązany został na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu lub na podstawie innego aktu prawnego wydanego przez organ gminy, zamieszkującymi w lokalach, co do których organ nadzoru budowlanego wydał decyzję nakazującą ich wyłączenie z użytkowania.”

2. §2 ust.1 dodaje się pkt.12a w brzmieniu:
“z osobami, które dokonały na własny koszt podzielenia lokalu mieszkalnego na dwa lub więcej odrębnych lokali, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) osoby, którym mają zostać wynajęte lokale powstałe w wyniku podziału, zamieszkiwały w dotychczasowym lokalu jako lokatorzy lub współlokatorzy,
b) podział lokalu nastąpił za zgodą wynajmującego,

3. w §2 ust.1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
“z osobami, którym wypowiedziano stosunek najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
a) wyłącznym powodem wypowiedzenia stosunku najmu była zwłoka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu,
b) w sprawie warunków spłaty zadłużenia zawarta została ugoda,
c) osoba ubiegająca się o ponowne wynajęcie lokalu nie była nigdy stroną ugody dotyczącej warunków spłaty zadłużenia, której postanowień nie dotrzymała.
d) wobec byłego najemcy nie jest prowadzone postępowanie o opróżnienie lokalu, ani też nie zostało wydane orzeczenie w tego rodzaju sprawie.”

4. w §2 ust.1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
“z osobami, którym wypowiedziano stosunek najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nakazano opróżnienie tego lokalu, po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
a) wyłącznym powodem wypowiedzenia stosunku najmu była zwłoka z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu,
b) nie występuje zadłużenie w opłatach za korzystanie z lokalu.”
5. W §2 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
“Warunki wymienione w ust.5 muszą być spełnione łącznie.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
    

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
       
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie


Zmiana §2 ust.1 pkt 1 uchwały Nr 1081/LIII/02 z dnia z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka podyktowane są względami redakcyjnymi i logicznymi. Dotychczasowa treść odczytywana literalnie przyznawała prawo ubiegania się o wynajęcie lokalu komunalnego wszystkim osobom zamieszkującym w lokalach, w których zachodziła konieczność ich opróżnienia z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz pozbawionych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub przeprowadzania remontu budynku. Taka interpretacja dawała prawo wynajęcia lokalu ogromnej liczbie osób, niekoniecznie potrzebujących pomocy gminy. Przyjęcie proponowanej wersji brzmienia tego przepisu uporządkuje tą sprawę, dając prawo ubiegania się o wynajęcie lokalu tylko osobom, które znalazły się w nim na skutek decyzji władz miasta. Zmiana przepisów nie pogorszy sytuacji osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, w tym pożarami, gdyż w przypadku takich zdarzeń miasto zobowiązane jest do zwalczania ich skutków m.in. poprzez udostępnienie pomieszczeń poszkodowanym na czas niezbędny dla udzielenia pierwszej pomocy i schronienia (art.4 pkt 2 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 roku o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych), może także w trybie §2 ust.6 uchwały wynająć lokale socjalne. Tego typu działania nie prowadzą jednak do powstania trwałego związku pomiędzy gminą, a lokatorem, jakim jest zawarcie umowy najmu lokalu na czas nie oznaczony, co w wielu wypadkach byłoby niecelowe.
Dodanie §2 ust.1 pkt.12a uporządkuje sprawę wynajmowania lokali mieszkalnych po podziale lokalu. Obecnie nie było wprost wskazanej podstawy prawnej do zawierania umów najmu lokali powstałych w wyniku podziału jednego lokalu.
Dodanie §2 ust.1 pkt 18 i 19 ma na celu uregulowanie sprawy osób, z którymi rozwiązano stosunek najmu ze względu na występujące zaległości w opłatach, a którym zaległość została  rozłożona na raty albo zadłużenie zostało spłacone w całości (osoby z wyrokami eksmisyjnymi). W obecnym stanie prawnym osoby te nie miały możliwości odzyskania tytułu prawnego do lokalu, co było powodem licznych trudności, m.in. osoby te nie mogły ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, co napędzało “spiralę zadłużenia”.
Dodanie w §2 ust.5a ma na celu naprawienie wady legislacyjnej powstałej przy uchwalaniu uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę wprowadzenie proponowanych zmian należy uznać za celowe.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 213
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji