Uchwała Nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku

Uchwała Nr 923/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 50, poz.601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211 poz. 2049 oraz 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 160 poz. 1678, Nr 281 poz. 2780) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. zmienionej uchwałą nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku oraz uchwałą nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, dokonuje się następujących zmian:
W § 1 ust. 1 pkt 2 dopisuje się:
„linii nr 21 – przystanek Nowe Grabie”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 364/XIX/03 Rady miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku, określone zostały strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o., na terenie miasta Płocka oraz sąsiednich gmin. Uchwała Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku wprowadziła zmiany dotyczące wyłączenia przystanków: Proboszczewice Osiedle, Proboszczewice n. ż., Proboszczewice Pętla do strefy przewozowej B, co stwarzało możliwości dalszego rozwoju współpracy i rozszerzenia oferty w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Stara Biała.
Podobnie Uchwała Nr 733/XLIII/05 wprowadziła zmiany dotyczące przystanków Popłacińska Stocznia oraz Harcerska Park/ Borowiczki Cukrownia co stworzyło możliwości rozszerzenia współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Nowy Duninów i Gminy Słupno.
Proponowana w przedstawionym projekcie uchwały zmiana dotyczy wydłużenia trasy linii nr 21 do Gąbina. Pozostawienie przystanku „Jordanów” jako granicy strefy przewozowej A oraz ustanowienie przystanku „Nowe Grabie” jako granicy przewozowej strefy B stworzy możliwości rozszerzenia dalszej współpracy w zakresie świadczenia usług przewozowych z sąsiednimi Gminami.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 248
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji