UCHWAŁA NR 7/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 7/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U z 2013 r. poz. 594, ze zm. Dz.U. z  2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz 379 i 1072) w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz 1202) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, zm. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1218   i Dz.U.  z 2014 r. poz. 958) - Rada Miasta Płocka ustala:

§ 1
Miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego  składa się z następujących składników:
1) wynagrodzenia zasadniczego w wysokości  6.200,00 złotych miesięcznie,
2) dodatku funkcyjnego w wysokości 2.100,00  złotych,
3) dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze wzrostem o 1%, zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
4) dodatku specjalnego w wysokości  40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§ 2
W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie  z  zasadami, o których mowa w §1 przekracza siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 ze zm.) dodatek specjalny ulega obniżeniu do wysokości zapewniającej miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka nie przekraczające siedmiokrotności kwoty  bazowej, o której mowa powyżej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4
Traci moc uchwała Nr 8/III/10 Rady Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2010 roku i                 Nr 293/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia                        27 listopada 2014 r.   
                                 Przewodniczący
                                     Rady Miasta Płocka


                                Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 269
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji