UCHWAŁA NR 190/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie wykonywania przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji


UCHWAŁA NR 190/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku


w sprawie wykonywania przez Gminę - Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3a i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172. poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz.675),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
1.Podjąć, jako zadanie własne, wykonywanie przez Gminę – Miasto Płock działalności w zakresie telekomunikacji w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Świadczyć usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem posiadanej i planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz jednostek miejskich.
3.Świadczyć w miejscach publicznych usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem posiadanej i planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej dla użytkowników końcowych poprzez bezpłatne punkty dostępu do Internetu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

 

UZASADNIENIE

 Gmina – Miasto Płock od 2006 roku, w wyniku uruchomienia Bezprzewodowej Sieci Teleinformatycznej – PloNET działającej w technologii WimaX, świadczy usługi bezpłatnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych za pomocą infokiosków i bezpłatnych hotspotów WiFi oraz dostarcza sieć wewnętrzną dla wydziałów Urzędu Miasta Płocka i podległych jednostek miejskich.
 W 2010 roku została uchwalona i weszła w życie ustawa o wspieraniu i rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która stanowi m. in., że jednostki samorządu terytorialnego mogą świadczyć ww. usługi jako zadanie własne na podstawie uchwały organu stanowiącego po dokonaniu wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.
 Podjęcie uchwały stanowi dostosowanie podstawy prowadzenia ww. działalności do wymogów ustawy z 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 068
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji