Uchwała Nr 911/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Uchwała Nr 911/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie przystąpienia Miasta Płocka do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,       z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięć służących badaniom i analizom dla potrzeb regionalnego rynku pracy wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu pt. "Rynek pracy w Płocku" w partnerstwie z Fundacją Praesterno w Warszawie w celu uzyskania wsparcia finansowego i przedłożenia wspólnego projektu przez Lidera Projektu - Miasto Płock w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Warszawie.

§2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1) podejmowania wszelkich decyzji związanych z zatwierdzeniem ostatecznego kształtu projektu, podpisaniem umowy partnerstwa, wystąpieniem z wnioskiem o wsparcie finansowe jego realizacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz do wszelkich działań związanych z realizacją projektu po uzyskaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, z prawem udzielenia dalszych pełnomocnictw,
2) przyjęcia środków finansowych na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006” projektu pt. „Rynek pracy w Płocku” do kwoty 400.000,00zł.
3) ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt. 2, w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązań wynikających z umowy w formie weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§3

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu Miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 określa cele i kierunki oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetów:

PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW
PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH
PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY
PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA

Jednym z celów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zdefiniowanym w Priorytecie 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” są badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.
W ramach tego działania Miasto Płock zamierza złożyć projekt, którego celem będzie analiza sytuacji na płockim rynku pracy, a w szczególności w zakresie przewidywanej sytuacji  na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MŚP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów  oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Praesterno mającą siedzibę
w Warszawie. Liderem w projekcie będzie Miasto Płock.
Zgodnie z dokumentacją konkursową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na projekty realizowane w ramach Działania 2.1 ZPORR 2004-2006 (konkurs zamknięty na środki z alokacji z 2006 roku – nr konkursu 15/2.1/2006) powyższe działania kwalifikują się do uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W realizacji projektu nie przewiduje się zaangażowania i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych ani zaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań. Budżet projektu pokryty zostanie w udziale: 75% Europejski Fundusz Społeczny,  25%  budżet państwa.
Miasto Płock oraz Fundacja Praesterno przystąpi do wdrażania projektu po otrzymaniu decyzji  o akceptacji wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 175
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji