UCHWAŁA NR 693/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie:wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 602/5 i 602/4 położonej w Płocku przy ul. 3-go Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy-Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 693/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie:wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości zabudowanej   oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 602/5 i 602/4 położonej w Płocku przy ul. 3-go Maja, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy-Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                      o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 752, nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429) w związku z art. 65 ust. 1  ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 707, 830, 1289, 941 z zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką na kwotę  11 000 000,00 złotych (słownie: jedenaście milionów złotych 00/100) na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Płocku przy ul. 3-go Maja  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 602/5 i 602/4 o łącznej pow. 0,4815 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy-Miasto Płock dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00082796/9, w celu zabezpieczenia zobowiązań Stowarzyszenia Synagoga Płocka wobec Województwa Mazowieckiego wynikających z umowy nr RPMA.06.01.00-14-128/08-00 z dnia 23 czerwca 2010 roku o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich” zawartej między tymi podmiotami.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Koszty aktu notarialnego pokryje Gmina-Miasto Płock.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 109
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji