U C H W A Ł A Nr 44/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka.
U C H W A Ł A Nr 44/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na
terenie miasta Płocka.


Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się jako obowiązującą na terenie miasta Płocka, liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w ilości – 104 punktów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 418
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji