UCHWAŁA NR 741/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 554/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 741/XLIV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 lutego 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 554/XXXIII/2013 z dnia

26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.

poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645)  w związku z art. 9 ust. 1 pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 675, poz. 829, poz. 1291, poz. 1645), uchwala się co następuje: 

 

§ 1

1. W uchwale Rady Miasta Płocka nr 554/XXXIII/2013  z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Nowa Kadra – Nowe możliwości” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu Społecznego wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie 69 861,00 PLN - słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy; (w 2013 r. – 15 989,63 PLN, słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze; w 2014 r. – 36 573,37 PLN, słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści siedem groszy; w 2015 r. – 17 298,00 PLN, słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy)

i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                               Przewodniczący   

                                                            Rady Miasta Płocka

 

                                                            Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 lutego 2014, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 755
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji