Uchwała Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka

Uchwała Nr 465/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego  na terenie miasta Płocka


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),  art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86 poz. 958 z późn. zmian.) – Rada Miasta postanawia:

§ 1.

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego wszystkich kategorii dróg w mieście Płocku, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1)prowadzenia robót w pasie drogowym,
2)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz doręczeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 446
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji