UCHWAŁA NR 483/XXXIV/09 z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie : utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Płocka pod firmą „Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku

UCHWAŁA NR 483/XXXIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2009 roku


w sprawie : utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Płocka pod firmą „Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i f, art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art.  9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 143, Nr 106 poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113,  poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937; z 2008 roku Nr 223, poz. 1458) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

1. Wyraża się zgodę na  utworzenie jednoosobowej spółki Miasta Płocka pod firmą „Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku.
2. Przedmiotem działania Spółki, o której mowa w § 1, będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej.
3. Realizacja przez spółkę inwestycji miejskich w roku 2009 i latach następnych będzie przekazywana spółce na wniosek Prezydenta Miasta i uchwały Rady Miasta Płocka.

§  2

1. Kapitał zakładowy Spółki, o której mowa w § 1 będzie wynosić 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych i będzie dzielić się na 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.
2. Miasto Płock pokryje udziały obejmowane w kapitale zakładowym Spółki wkładem pieniężnym w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.
3. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w Budżecie Miasta Płocka na 2009 r. środków finansowych, o których mowa w ust. 2, na pokrycie udziałów Miasta Płocka w kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w §  1.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  4
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Rozwój miasta Płocka zaprogramowany w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta do 2022 roku stawia ambitne cele do osiągnięcia w ciągu najbliższych lat. W ujęciu programowym cele strategiczne zostały skonkretyzowane w zadania inwestycyjne w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2009 – 2013.
Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest wzmocnienie dotychczasowych struktur odpowiedzialnych za realizację inwestycji miejskich. Dynamika inwestycji w sektorze infrastruktury drogowej i transportu będzie wiązać się ze znacznym zwiększeniem obciążenia zadaniami inwestycyjnymi.
W celu pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w sferze inwestycji, Miasto zamierza powołać jednoosobową spółkę pod firmą Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym przedmiotem działalności tej Spółki będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej. Działalność Spółki będzie koncentrować się na organizacji i zarządzaniu procesem inwestycyjnym. Spółka będzie również zajmować się prowadzeniem działalności w zakresie inwestorstwa zastępczego. Powołanie Spółki ma poprawić zarządzanie oraz zwiększyć efektywność finansową m.in. dzięki możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji, co pozwoli wydatnie zwiększyć wartość środków dostępnych na przedsięwzięcia inwestycyjne.
Podobne spółki z dużym powodzeniem funkcjonują w innych miastach np. Wrocław, Gdańsk, Poznań, Zabrze.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 25 marca 2009, godzina 16:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 726
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 marca 2009, godzina 16:14
  • Historia aktualizacji

  • 25 marca 2009, godzina 16:14 Aktualizacja danych