Uchwała Nr 686/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny z tytułu sprzedaży na własność, będących w użytkowaniu wieczystym, części ułamkowych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, związanych z lokalami mieszkalnymi.

Uchwała NR 686/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny z tytułu sprzedaży na własność, będących w użytkowaniu wieczystym, części ułamkowych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, związanych z lokalami mieszkalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym  [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203] oraz art.  68 ust. 1 pkt 1 i art. 69 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782] Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Płocka  bonifikaty  od ceny
z tytułu sprzedaży na własność, ułamkowych części nieruchomości gruntowych związanych z lokalami mieszkalnymi na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, będących użytkownikami wieczystymi  -  w wysokości 99% różnicy między wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.

§ 2.

Zgoda na udzielenie bonifikaty dotyczy nieruchomości, na których występuje współużytkowanie wieczyste osób  fizycznych  i spółdzielni mieszkaniowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 498/XXVI/04 z dnia 25 – 05 – 2004r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Płock sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych  będących spółdzielniami mieszkaniowymi.
W trakcie załatwiania spraw okazało się, że w kilku przypadkach nie może być zrealizowania sprzedaż na rzecz spółdzielni, ponieważ na nieruchomości istnieje współużytkowanie wieczyste  spółdzielni i osób  fizycznych  w częściach ułamkowych. Nie jest możliwa sprzedaż udziału tylko Spółdzielni na własność pozostawiając użytkowanie wieczyste osób fizycznych.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność w określonym stanie faktycznym może nastąpić tylko przy łącznej sprzedaży na rzecz wszystkich współużytkowników wieczystych – osób fizycznych i spółdzielni.
Z uwagi, że spółdzielni przysługuje bonifikata zasadnym jest aby przyznać bonifikatę osobom fizycznym, które są współużytkownikami wieczystymi w tej samej wysokości w celu ujednolicenia praw przy  sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 69  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603), na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej  użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości  prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną wg stanu na dzień sprzedaży.
Wobec powyższego proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 99% różnicy między wartością prawa własności nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego.
Powyższe odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 281
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji