UCHWAŁA NR 598/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy

UCHWAŁA NR 598/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku


w sprawie: ustalenia  nazwy  ulicy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676; Nr 232 poz. 1378) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Nadać nazwę drodze łączącej ulicę Janówek z ulicą Nowociechomicką (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 785/2, 793) -  ul.  Franciszka Dorobka
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 1.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka
Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 626
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji