UCHWAŁA Nr 480/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutów Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku

UCHWAŁA Nr 480/XXIV/2004
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie:  rozpatrzenia zarzutów Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 i  Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41) oraz art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41,  poz.  412 i  Nr  111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268;
z 2001 r.  Nr  5,  poz. 42, Nr 14,  poz. 124,  Nr 100,  poz. 1085,  Nr  115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwałą nr 421/XXXIV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 20 lutego 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej
i Zglenickiego w Płocku i § 4 Uchwały nr 781/XXXVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiałka, Prezydent Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Odrzucić zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, wniesiony w dniu 26 stycznia 2004 r. przez Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego, dotyczący projektowanego przebiegu ulicy, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 4KL1/2, przez działkę nr ewid. 72.

 

§ 2


W projekcie planu utrzymać przebieg projektowanej ulicy 4KL - zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka. 

 
 
§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

W dniach od 10 grudnia 2003 r. do 12 stycznia 2004 r. został ponownie wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.
W dniu  26 stycznia 2004 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło pismo Józefa Terlika i Kazimierza Badowskiego, sformułowane jako zarzut, w którym wnoszący kwestionują zapisy projektu planu dotyczące:
1)  zasad podziału terenu, oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 11UMN, na działki 
     budowlane – wniosek o dopuszczenie możliwości dokonywania podziałów działek prostopadle
     do projektowanej ulicy 4KL1/2,
2) przebiegu projektowanej ulicy 4KL1/2 – wniosek o zmianę – zlokalizowanie jej osi na granicy  
    działek nr ewid. 72 i 73.
Według zgłaszających zakwestionowane zapisy projektu planu czynią działki nr ewid. 71 i 72, będące ich własnością,  działkami niebudowlanymi.
Ze względu, iż powyższe uwagi dotyczą różnych zapisów projektu planu, zostały zakwalifikowane jako odrębne zarzuty.
 Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem nr 1626/2004 z dnia 30.03.04r. zdecydował
o uwzględnieniu zarzutu dotyczącego zasad podziału terenu i nieuwzględnieniu zarzutu dotyczącego przebiegu projektowanej ulicy 4KL1/2.

 Za nieuwzględnieniem zarzutu dotyczącego przebiegu projektowanej ulicy 4KL1/2 przemawiają następujące uwarunkowania:
1. W związku z częściowym uwzględnieniem zarzutu złożonego przez zgłaszających w dniu
31 marca 2003 r. (po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu), Prezydent Miasta Płocka zarządzeniem nr  587/03 z dnia 08.08.03r. zdecydował o przesunięciu przebiegu przedmiotowej ulicy z terenu działki nr ewid. 71 na północ na teren działki nr ewid. 72,
(do granicy z działką nr ewid. 73), by zgodnie z żądaniem zgłaszających umożliwić wspólne zagospodarowanie działek nr 71 i 72 na cele zabudowy usługowej.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka zdecydował o częściowym nieuwzględnieniu  powyższego zarzutu, poprzez utrzymanie przebiegu projektowanej ulicy 4KL1/2 na działkach zgłaszających, dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej na terenie planu i terenach przyległych.
2. Rada Miasta Płocka uchwałą Nr 213/XIV/03 z dnia 02.09.03r. odrzuciła w/w zarzut w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka. Na powyższą uchwałę wnoszący zarzut nie wnieśli skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Aktualne pozostają argumenty zawarte w uzasadnieniu do w/w uchwały. Projektowana ulica 4KL1/2 stanowi istotny element w układzie komunikacyjnym obszaru objętego planem. Jest ona głównym wewnętrznym ciągiem komunikacyjnym terenów przemysłowych i usługowych lokalizowanych pomiędzy projektowaną "północną obwodnicą Płocka" i ul. Dobrzyńską. Łączy ona sieć ulic dojazdowych na obszarze planu ulicami zbiorczymi.
4. Przesunięcie ulicy 4KL1/2, wynikające z częściowego uwzględnienia zarzutu z dnia 31 marca 2003 r. powoduje pogorszenie warunków jej realizacji, jak i realizacji związanej z nią sieci kanalizacji sanitarnej gdyż:
1)  jest niekorzystne z punktu widzenia geometrii ulic,
2) projektowany przebieg prowadzony jest po terenie o spadkach przekraczających 6 biegnących do niego skośnie (spadki terenu na wcześniejszym jej przebiegu nie przekraczały 4),
3) wyniesione zostało o 2,0 m skrzyżowanie ulicy 4KL1/2 z ulicą 3KZ1/2, przy którym zlokalizowano przepompownię ścieków sanitarnych, co powoduje konieczność większego zagłębienia urządzeń odprowadzających ścieki, a co za tym idzie zwiększenie kosztów realizacji sieci kanalizacji sanitarnej.
5. Dalsze przesuwanie przedmiotowej ulicy, zgodnie z wnioskiem zawartym w zarzucie z dnia
26 stycznia 2004 r. pogłębi w/w niekorzystne uwarunkowania.
6. Według projektu planu teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 11UMN, w granicach działek nr ewid. 71 i 72, zajmuje powierzchnię ok. 1,59 ha, o głębokości w stosunku do ulicy 4KL1/2 - 61,4m.
Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 10UMN, w granicach działki nr ewid. 73, zajmuje powierzchnię ok. 0,77 ha,
o głębokości w stosunku do ulicy 4KL1/2 - 36,4m.
Przesunięcie ulicy 4KL1/2 częściowo na teren działki 73 spowoduje pogłębienie różnic
w możliwościach zagospodarowania tej działki w stosunku do działek 71 i 72, co należy uznać za czynnik niekorzystny, niesprzyjający tworzeniu ładu przestrzennego w jej otoczeniu.

W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy            i zasady współżycia społecznego, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie
ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że przedmiotowy zarzut winien być odrzucony.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4,
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 kwietnia 2004, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 039
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji