UCHWAŁA NR 256/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012 – 2014.


UCHWAŁA NR 256/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012 – 2014.

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.                                  o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485; z 2006r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007r. Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 92 poz. 753, Nr 98 poz. 817; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 143 poz. 962, Nr 213 poz. 1396, Nr 228 poz. 1486; oraz z 2011 Nr 63 poz. 322 i Nr 105 poz. 614), art. 182 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz 793, Nr 176 poz. 1238; z 2008r. Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 18 poz. 97 i Nr 144 poz. 1175; z 2010r. Nr 47 poz. 278, Nr 127, poz. 857; oraz z 2011r. Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654), art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134  poz. 777, Nr 217 poz. 1281) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka

         
           Artur Jaroszewski

        


UZASADNIENIE

 Podstawą prawną działań gminnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest Ustawa z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami), która określa zakres zadań, jakie winny być prowadzone na poziomie lokalnym. Na mocy art. 10 ust. 3 ww. Ustawy istnieje obowiązek uchwalania przez Radę Gminy gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 Z uwagi na ciągłość oraz coroczną powtarzalność działań prowadzonych przez miasto Płock w zakresie przeciwdziałania narkomanii, opracowano Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012 – 2014.
 W celu prawidłowego opracowania ww. Programu powstał Zespół Zadaniowy składający się z przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów: 
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Straży Miejskiej,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku,
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS,
Punktu Konsultacyjnego MONAR
oraz przedstawiciela zespołu tematycznego ds. Zdrowia i profilaktyki uzależnień.
 Przyjęcie wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań w wymienionym zakresie na terenie miasta Płocka.
 Projekt Uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
 Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 396
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji