UCHWAŁA NR 472/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: upoważnienia Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.

UCHWAŁA NR 472/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku


w sprawie:  upoważnienia Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku do złożenia wniosku
o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.
Projekt znajduje się na „Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013”, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

 

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zamierzają do końca marca 2009 r. złożyć wniosek aplikacyjny (końcowy) o dofinansowanie  przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap I ze środków Funduszu Spójności. Zgodnie z podpisaną pre-umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wniosek należy złożyć wraz z kompletem załączników. Jednym z wymaganych do wniosku załączników (poz. 11 w Wykazie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie) jest „Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia”.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 373
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji