UCHWAŁA NR 188/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie: udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mościckiego 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym 409 o pow. 3825 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym oraz przy ulicy Mościckiego 27 oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 o pow. 2785 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową.

UCHWAŁA NR 188/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie: udzielenia bonifikaty z tytułu opłaty za oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mościckiego 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym 409 o pow. 3825 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym oraz przy ulicy Mościckiego 27 oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 o pow. 2785 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit .”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 83 ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70; Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mościckiego 6 oznaczonej numerem ewidencyjnym 409 o pow. 3825 m 2 zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na cele statutowe (tj. działalność opiekuńczo - wychowawczą) nie związaną z działalnością zarobkową.

§ 2

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od opłaty z tytułu oddania
w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Mościckiego 27 oznaczonej numerem ewidencyjnym 341 o pow. 2785 m 2  zabudowanej budynkiem użytkowym na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku na cele statutowe (tj. działalność opiekuńczo – wychowawczą) nie związaną z działalnością zarobkową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

Nieruchomość położona w Płocku przy ulicy Mościckiego 6 oznaczona numerem ewidencyjnym 409 o pow. 3825m 2 zabudowana budynkiem użytkowym oraz przy ulicy Mościckiego 27 oznaczona numerem ewidencyjnym 341 o pow. 2785 m 2 zabudowana budynkiem użytkowym będzie oddana odpłatnie na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku.
Powyższa Jednostka Budżetowa zwróciła się z prośbą o uregulowanie stanu prawnego (oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony) przedmiotowych nieruchomości z jednoczesną prośbą o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, która w oparciu o sporządzone do tego celu operaty szacunkowe, wynosić będzie:
- dla działki nr 409, położonej przy ul. Mościckiego 6 – 3 558,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem  00/100) rocznie.
- dla działki nr 341, położonej przy ul. Mościckiego 27 – 4 500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100) rocznie
W ramach w/w Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku działa placówka interwencyjna (ul. Mościckiego 27), która zapewnia doraźną, całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz placówka socjalizacyjna z grupą usamodzielniających się wychowanków (ul. Mościckiego 6),  która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
Dzieci przebywające w tych placówkach wymagają opieki lekarskiej, bardzo często specjalistycznej.
W związku z tym, iż Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku – Jednostka Budżetowa nie prowadzi działalności w formie gospodarstwa pomocniczego, a nieruchomości zostaną im oddane w trwały zarząd na cele statutowe nie związane z działalnością zarobkową, zasadne jest udzielenie bonifikaty od w/w opłat.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 051
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji