UCHWAŁA Nr 377/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: uchylenia uchwały nr 640/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2005 r w sprawie zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) i uchwały Nr 823/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.10.2005r. w sprawie akceptacji kwoty dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 694/60 i 424/3 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul. Tumska 11a)

UCHWAŁA Nr 377/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 640/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2005 r  w sprawie zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) i uchwały Nr 823/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.10.2005r. w sprawie akceptacji kwoty dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 694/60 i 424/3 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul. Tumska 11a) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1508, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 Nr 281 poz.2782, Dz. U z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. 2006 r. Nr 6 poz. 70, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600, poz. 1601)
 - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§1
Uchyla się uchwały :
1. Nr 640/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.01.2005 r. w sprawie zamiany części nieruchomości zabudowanych ozn. nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13),
2. Nr 823/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25.10.2005 r. w sprawie akceptacji kwoty dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 694/60 i 424/3 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13)
stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul.Tumska 11 a).

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 640/XXXVI/05 Rada Miasta Płocka wyraziła zgodę na zamianę części nieruchomości zabudowanych ozn nr ewid. 694/54 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13), stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul.Tumska 11 a). Dodatkowo Uchwałą Nr 823/XLV11/05 Rada Miasta Płocka zaakceptowała kwotę dopłaty na rzecz Gminy z tytułu zamiany nieruchomości zabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 694/60 i 424/3 (ul. Kobylińskiego), 930/1 (ul. Kolegialna 26 c), 929 (ul. Kolegialna 26b), 508/2 (ul. Tumska 13) stanowiących własność Gminy Płock na prawo użytkowania wieczystego w nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 505 (ul.Tumska 11 a).
Wnioskiem z dnia 17.10.2006r. PSS „Zgoda” wystąpiła o rozszerzenie zakresu zamiany nieruchomości obejmującym całą nieruchomość nr 508/2. Po analizie sprawy poinformowano wnioskodawców, iż istnieje możliwość zamiany, ale po ewentualnym wyczerpaniu obowiązku wynikającego z art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce tj; pierwszeństwa w nabyciu przez najemców lokali mieszkalnych, z którymi został nawiązany stosunek najmu na czas nieoznaczony. Mając na uwadze prawdopodobieństwo, iż najemcy lokali mieszkalnych mogą skorzystać ze swojego prawa i związany z tym fakt, że nieruchomość nie będzie mogła być zagospodarowana jako całość PSS „Zgoda” pismem z dnia 14.02.2008r. wycofała się z transakcji zamiany nieruchomości.
W związku z powyższym Uchwały Rady Miasta: Nr 640/XXXVI/05 z dnia 25.01.2005r. i Nr 823/XLVII/05 z dnia 25.10.2005 r. stały się bezprzedmiotowe.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 546
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji