UCHWAŁA Nr 289/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie przeznaczenia umorzonych środków ze spłaty pożyczki Nr 340/2000/Wn-7/OZ-sk/P zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka”.

UCHWAŁA Nr 289/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie przeznaczenia umorzonych środków ze spłaty pożyczki Nr 340/2000/Wn-7/OZ-sk/P zaciągniętej z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa składowiska   odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002  r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), Uchwały Nr 102/VIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2003 rok Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

 § 1
1.Wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o umorzenie spłaty pożyczki Nr 340/2000/Wn-7/OZ – sk/P z dnia 29.09.2000 roku przyznanej na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa składowiska  odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka".
2.W przypadku umorzenia spłaty pożyczki, o której mowa w ust. 1, do wysokości umorzenia 25% kwoty pożyczki tj. do kwoty 875.000,00 zł. umorzoną kwotę przeznaczyć na porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Płocku.
3.Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do wystawienia na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej i podpisania w imieniu miasta Płocka weksla „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową do wysokości opisanej w ust. 2 zabezpieczającego realizację zadania w zakresie porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Płocku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
                     
Stanisław Nawrocki

    U Z A S A D N I E N I E

          Zgodnie z zasadami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Rozbudowa składowiska  odpadów komunalnych w Kobiernikach k/Płocka".
         Warunkiem uzyskania umorzenia jest przeznaczenie umorzonej kwoty na realizację innej inwestycji proekologicznej. Środki uzyskane z umorzenia proponuje się przeznaczyć na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Płocku, w szczególności na budowę kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią na osiedlu Borowiczki, regulację rzeki Rosicy, budowę podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Grabówka, budowę podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Wiadukt oraz budowę kolektorów deszczowych w ul. Polnej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 552
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji