UCHWAŁA NR 545/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej, Obręb 9 oznaczonej nr ewid. działki 1559/2 stanowiącej według ewidencji gruntów własność Gminy Płock

UCHWAŁA NR 545/XXXII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2013 roku 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej, Obręb 9 oznaczonej nr ewid. działki 1559/2 stanowiącej według ewidencji gruntów własność Gminy Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 j.t. ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U.  z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ; z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Dz U. z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 Nr 40 poz. 230, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz 777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281, nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1, art 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 j.t. ze zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz. 1323, Dz.U. z 2011 r, Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz.673, Nr 130 poz 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz.908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529) Rada Miasta postanawia, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Strzeleckiej, Obręb Nr 9  oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1559/2, o pow. 1,3652 ha, według ewidencji gruntów będącej własnością Gminy Płock, objętej Księgą Wieczystą KW PL1P/00079470/4 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku.


§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 lutego 2013, godzina 10:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 347
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji