U C H W A Ł A Nr 138/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Rynex Sp. z o.o.
U C H W A Ł A Nr 138/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Rynex Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) i Uchwały Nr 1035/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta Płocka, działającego jako Wspólnik w Zgromadzeniach Wspólników w Spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock do informowania Rady Miasta Płocka o zamiarze dokonania zmian wysokości kapitału zakładowego, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na obniżenie kapitału zakładowego w Spółce „Rynex” Sp. z o.o. w następujący sposób:
a) umorzyć 6 007 /sześć tysięcy siedem/ udziałów w Spółce „Rynex” Sp. z o.o. o wartości 3 003 500,00 zł (słownie: trzy miliony trzy tysiące pięćset złotych), posiadanych przez „Echo Investment” S.A. z siedzibą w Kielcach ,
b) umorzenie nastąpi w drodze nabycia przez spółkę „Rynex” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umarzanych udziałów od „Echo Investment” S.A.,
c) w związku z dokonanym umorzeniem kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę
3 003 500,00 zł (słownie: trzy miliony trzy tysiące pięćset złotych) z kwoty
9 775 500,00 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
pięćset złotych) do kwoty 6 772 000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset
siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 402
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji