Uchwała Nr 817/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie uruchomienia i prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

Uchwała Nr 817/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie uruchomienia i prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457), art. 45 ustawy z dnia  13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003r. Nr 203 poz.1966) i art. 13 pkt. 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2000r. Nr 62 poz. 718, ze zm. Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Dz. U. z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003r. Nr 65 poz. 595, Dz. U. z 2004r. Nr 96 poz. 959, Dz.U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na zawarcie z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie uruchomienia i prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
2.Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E:

W dniu 24 lutego 2005r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z wnioskiem o utworzenie w mieście Płocku Środowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zapewni tej grupie osób oparcie społeczne, którego celem jest przygotowywanie do funkcjonowania w rodzinie i w społeczności lokalnej. Ponadto ŚDS stwarza osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości pobudzania, rozwijania i podtrzymywania praktycznych umiejętności samodzielnego funkcjonowania, zaspokajania potrzeb życiowych oraz integracji ze środowiskiem.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na realizację ww. zadania Miasto Płock otrzymało dotację celową w łącznej wysokości 305 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku, zakup wyposażenia: zestawy komputerowe, kserokopiarka, sprzęt AGD, RTV, meble, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne i materiały do prowadzenia terapii zajęciowej oraz bieżącą działalność Domu. 
Zgodnie z planami ŚDS będzie utworzony w budynku przy ul. Kochanowskiego 7  i przeznaczony dla  15 uczestników.
W związku z tym, iż zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez gminę, środki finansowe na bieżącą działalność ŚDS pochodzić będą z budżetu Państwa przekazywanych corocznie przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach dotacji celowej. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim  i Miastem Płock będzie regulowało szczegółowe zasady organizacji ŚDS i przekazywania na ten cel środków finansowych.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminy mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji, natomiast do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia tych zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 683
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji