Uchwała Nr 379/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

UCHWAŁA Nr 379/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558,Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr162, poz. 1568), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 718, Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2001 r. , Dz. U. Nr 74 poz. 676 i Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r. oraz Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 2003 r.) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Zmienić nazwę części ulicy  „Gwardii Ludowej” ( odcinek od ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich ) na ul. „ 7 czerwca 1991 r.”
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 2.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 08:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 123
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji