UCHWAŁA Nr 80/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

UCHWAŁA Nr 80/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2007.

Na     podstawie   art. 18   ust. 2   pkt 15   ustawy  z   dnia   8 marca  1990 roku   o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568  i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r.  Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U.  z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)  i art. 35a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 r., zmiany Dz.U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004 r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz. 442, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz.1362, Nr 164 poz. 1366, Nr 167 poz. 1398, Dz.U. z 2006r.  Nr 63 poz.440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz.1217, Dz.U. z 2007r. Nr 23 poz.144)  - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz dokonuje się podziału środków finansowych   na   te   zadania   otrzymanych  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2007.

2. Zadania   określone  w ust. 1  i  wysokość  środków  przeznaczonych na ich realizację ujęto w   „Planie  finansowym  podziału  środków  Państwowego  Funduszu   Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych    dla    Miasta   Płocka  na   rok   2007”   stanowiącym   załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 03 kwietnia 2007, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji