Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/IV/06
STATUT IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/IV/06
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r.


STATUT
IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU


I. Postanowienia ogólne


§ 1


Izba Wytrzeźwień w Płocku, zwana dalej „Izbą” działa w szczególności na podstawie:

-     ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 200 poz.1688),
-     ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128),
-     ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. ( tekst jednolity Dz.U.z 2002 r. Nr 147,poz. 1231 z późn. zmianami),
-     Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. (Dz.U. z dnia 11 lutego 2004 r. Nr 20, poz 192),
-   Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz. 408)
-      Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową – Izba Wytrzeźwień w Płocku,
-         Niniejszego Statutu.


§ 2


Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Płocku ul. Medyczna 1 jest jednostką budżetową podległą Miastu Płock.

II. Przedmiot i zakres działania


§ 3


1. Do działalności podstawowej Izby Wytrzeźwień należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych wydanych do tych ustaw w odniesieniu do mężczyzn spełniających warunki przebywania w Izbie.
2. Do zadań Izby należy:
•opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, oraz życiu lub zdrowiu innych osób,
•udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno – sanitarnych,
•udzielanie osobom doprowadzonym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
•informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,
•motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu,     włącznie z wydawaniem przez lekarza dyżurnego Izby skierowania na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę,
•informowanie osób opuszczających Izbę o możliwości uzyskania pomocy od podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi i jego skutkom,
•prowadzenie detoksykacji dla osób wyrażających na to zgodę, jeżeli Izba posiada stosowne pomieszczenie, urządzenie, wyposażenie i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.
•Realizacja innych zadań zleconych przez Prezydenta i Radę Miasta Płocka zgodnie z Statutem Izby Wytrzeźwień i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4


Realizując zadania Izba Wytrzeźwień współpracuje z:
1.organami Policji i wymiaru sprawiedliwości,
2.Strażą Miejską,
3.placówkami lecznictwa odwykowego,
4.Urzędem Miasta Płocka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem,
   Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,
5.Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6.instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów
   alkoholowych,
7.Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

III. Administracja


§ 5


1.  Izbą Wytrzeźwień w Płocku kieruje Dyrektor.
2.  Dyrektora Izby powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka.
3.  Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Izby jest Prezydent Miasta Płocka.
4. Dyrektor Izby upoważniony jest na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Płocka.
5.  Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
6.  W sprawach pracowniczych Izby stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor.


§ 6


Dyrektor kieruje Izbą i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym statutem, a zwłaszcza za:
1.  podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2.  określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3.  nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby,
4.  sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.


IV. Finanse


§ 7


Wewnętrzną strukturę Izby Wytrzeźwień określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka 

§ 8

1.Limit zatrudnienia w Izbie Wytrzeźwień (w przeliczeniu na etaty) ustala Prezydenta Miasta Płocka.
2.Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.


§ 9


Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Izby, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.


§ 10


Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka, z uwzględnieniem przepisów Prawa zamówień publicznych.


§ 11


1. Izba Wytrzeźwień prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
2. Plan finansowy Izby Wytrzeźwień zatwierdza Prezydent Miasta Płocka
3.Plan remontowo-inwestycyjny Izby Wytrzeźwień przedstawiany jest Wydziałowi Urzędu Miasta Płocka, nadzorującemu pod względem merytorycznym działalność jednostki.

§ 12


Środki finansowe na działalność Izby Wytrzeźwień pochodzą z budżetu miasta Płock oraz z innych źródeł finansowania.


§ 13


1.   Pobyt w Izbie Wytrzeźwień jest odpłatny.
2. Wysokość opłat pobieranych z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień ustala Dyrektor  Izby Wytrzeźwień.


§ 14


1. Izba Wytrzeźwień sporządza sprawozdania finansowe i przesyła do Wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność jednostki pod względem finansowym.
2.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Płocka upoważnieni przez Prezydenta Miasta  Płocka.

V. Postanowienia końcowe


§ 15


1.Regulamin organizacyjny Izby opracowuje Dyrektor.
2.Regulamin organizacyjny Izby zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.

§ 16


Statut Izby uchwalany jest przez Radę Miasta Płocka.

§ 17


Wszelkie zmiany statutu Izby dokonywane są w drodze Uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 736
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji