UCHWAŁA NR 731/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu

UCHWAŁA NR 731/XLIV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 lutego 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” planowanego do wdrożenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 549, poz. 645, poz 1318) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712, Dz.U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, Dz.U. z 2013 r. poz. 714), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

 

§ 1

1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej przez Gminę Miasto Płock jako Partnera, w celu realizacji projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” planowanego do wdrożenia w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

2. Projekt umowy partnerskiej  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka 

 

Artur Jaroszewski  

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 lutego 2014, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 796
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji