UCHWAŁA NR 619/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania edukacyjnego w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 roku.

UCHWAŁA NR 619/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia dotyczącego udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania edukacyjnego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2013 roku.

Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia                dotyczącego udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania edukacyjnego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2013 roku.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.     
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         


                Przewodniczący
                     Rady Miasta Płocka                
                       Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 022
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji