UCHWAŁA NR 158/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

UCHWAŁA NR 158/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227 poz. 1658) oraz art.53 ust. 1 i art.3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz.1152; Nr 139, poz.1324; Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535; Nr 146, poz.1546; Nr 213, poz. 2155; z 2005 r. Nr 10, poz. 66; Nr 184, poz. 1539; Nr 267, poz. 2252; z 2006 r. Nr 157, poz.1119 i Nr 208, poz. 1540) Rada Miasta uchwala:

§ 1

W statucie Płockiej Orkiestry Symfonicznej stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie nadania statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku wprowadza się następującą zmianę:
- w § 11 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Orkiestry jest Prezydent Miasta Płocka”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie stanowi, który organ organizatora uprawniony jest do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury. Zatem zasadne jest wskazanie kompetentnego organu w statucie Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 357
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji