projekty uchwał
Sesja XLIV - 29-12-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Płocka.


Do pobrania: projekty uchwał


Porządek obrad

1/Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r.
4/Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2010,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b) odczytanie wniosków i  opinii Komisji stałych,
c) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
2.zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
3.zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
4.zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
5.zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka,
6.wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku roku budżetowego,
7.wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
8.rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
9.wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock przy ulicy Sierpeckiej w Płocku,
10.wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy- Miasto Płock przy ul. Sierpeckiej w Płocku,
11.wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego” przy ul. Łukasiewicza  w Płocku na rzecz Stowarzyszenia Integracyjny Klub Tenisa w Płocku,
12.określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy - Miasto Płock,
13.likwidacji Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci,
14.przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 12 listopada 2010 roku,
15.przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 31 października 2010 roku,
16.programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2014,
17.sprostowania błędu w treści uchwały nr 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego  do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
18.określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka),
19.przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na 2010 rok,
20.uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2010 – 2014,
21.wyrażenia zgody na używanie nazwy PŁOCK w znaku towarowym „HP HOTEL PŁOCK”. 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

5/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
6/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/Interpelacje i zapytania radnych.
8/Odpowiedzi na interpelacje.
9/Sprawy różne.
10/Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 21 grudnia 2009, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 631
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 21 grudnia 2009, godzina 11:50
  • Historia aktualizacji

  • 21 grudnia 2009, godzina 11:50 Aktualizacja danych
    21 grudnia 2009, godzina 11:49 Aktualizacja danych