UCHWAŁA NR 383/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: nadania imienia Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

UCHWAŁA NR 383/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: nadania imienia Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Na  podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 5a i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr  94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) oraz § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej placówki wychowania pozaszkolnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. Nr 52, poz. 466) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

      § 1

Harcerskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” z siedzibą w Płocku, Al. Stanisława Jachowicza 34 nadaje się imię Druha Wacława Milke.

      § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

      § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Dyrektor HZPiT „Dzieci Płocka” w imieniu całej społeczności placówki (Rady  Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczestników zespołu) wystąpił do Rady Miasta Płocka z wnioskiem o nadanie placówce imienia Druha Wacława Milke.
W uzasadnieniu do wniosku czytamy:
„Wybór Druha Wacława Milke na patrona Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” podyktowany jest przede wszystkim tym, iż była to postać wyjątkowa. Należał do najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych przedstawicieli płockiego życia kulturalnego. Druh Wacław Milke jest twórcą i najbardziej zasłużoną osobą dla zespołu. Ponadto przypadająca wkrótce rocznica 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego skłania do upamiętnienia i wyróżnienia osób, które na przestrzeni lat w sposób szczególny przyczyniły się do wychowania kolejnych pokoleń zuchów i harcerzy. Jednym z nestorów polskiego harcerstwa był zmarły w roku bieżącym Druh Harcmistrz Wacław Milke. Twórca i wieloletni kierownik artystyczny Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, który do końca swego życia rozsławiał Płock w kraju i poza granicami.
Druh Milke przyrzeczenie harcerskie złożył już w 1927r. Od lat dziecięcych przejawiał zdolności artystyczne i organizacyjne. Pracę harcerską rozpoczął w Wyszogrodzie i Gąbinie, gdzie powołał  drużyny harcerskie o profilu artystycznym oraz zorganizował Teatr Amatorski. Już w okresie międzywojennym wraz z młodzieżą objeżdżał okoliczne miasteczka ukazując pieśni, tańce i polskie obrzędy ludowe. Za prowadzoną działalność wychowawczą i patriotyczną w roku 1940 Wacław Milke trafia do jednego z najcięższych hitlerowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, będącego miejscem eksterminacji inteligencji polskiej. Pomimo grożącego niebezpieczeństwa staje się inicjatorem obozowego ruchu oporu, organizuje potajemnie wieczory patriotyczne oraz pomaga najsłabszym więźniom różnych narodowości. Obozową działalność Wacława Milke dokumentuje wielu autorów książek o tematyce obozowej, m.in. Stanisław Dobosiewicz, Władysław Gębik, Włodzimierz Wnuk. Po wyzwoleniu obozu Wacław Milke trafia do Francji, gdzie pracuje dla Polonii przekazując polskie tradycje  i obrzędy ludowe. Druh Milke, świadomy faktu, iż folklor oraz tradycje taneczne zbyt często marginalizowane, stanowią integralną część niematerialnego dziedzictwa narodowego i wymagają utrwalania i upowszechniania, powraca do Polski, ażeby kontynuować pracę przekazywania polskich tradycji młodym pokoleniom. Po powrocie w roku 1946 Wacław Milke zamieszkuje w Płocku, gdzie tworzy Harcerską Drużynę Artystyczną, z której  wywodzi się Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Od początku istnienia zespołu Wacław Milke wraz z kolejnymi pokoleniami młodzieży podejmuje trwającą ponad 60 lat pracę na rzecz dokumentacji i popularyzacji regionalnego folkloru tanecznego oraz tańców narodowych. Już w pierwszych latach powojennych wraz z młodymi ludźmi podejmował działania mające na celu ocalenie od zapomnienia folkloru kurpiowszczyzny. Istotnym elementem wychowania w Zespole Dzieci Płocka jest kontynuacja tradycji kulturowych narodu oraz regionu. Uczestnictwo w zespole sprawia, iż dzieci i młodzież przechodzą lekcję wychowawczą, opartą na poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. O skali i efektach pracy Wacława Milke najlepiej świadczy fakt, iż zespół jest najstarszym dziecięcym zespołem folklorystycznym w Polsce, w którym na przestrzeni lat tańczyło i śpiewało ponad 6000 dzieci i młodzieży. Szerokie uczestnictwo, poza korzyściami wynikającymi z udziału w pracy grupy artystycznej, stwarza współcześnie jedyną sposobność zetknięcia się młodych ludzi z wartościami utrwalonymi w formach i treściach folkloru tanecznego i obrzędowego, co ma znaczący walor kształcący i wychowawczy. Dzięki Zespołowi stworzonemu przez Wacława Milke kultywowana jest tradycja folklorystyczna, będąca podstawowym warunkiem zachowania własnej kultury regionalnej oraz narodowej, a także jej trwania w świadomości młodych odbiorców. Kolejne pokolenia wychowanków Druha Wacława Milke podejmowały współpracę z najwybitniejszymi specjalistami, m.in. Tadeuszem Sygietyńskim – twórcą Zespołu „Mazowsze”, Stanisławem Hadyną – twórcą Zespołu „Śląsk”. Wacław Milke cieszył się również uznaniem czołowych choreografów i etnografów w kraju. Efektem wielkiego zaangażowania i pracy Druha były sukcesy dzieci na  międzynarodowych festiwalach, liczne nagrody, oraz koncerty na największych scenach Europy: Royal Albert Hall w Londynie, Operze Berlińskiej, Teatrze Wielkim w Warszawie. Dzieci Płocka po sukcesie podczas tournee w Japonii reprezentowały Polskę koncertując przed przebywającą z oficjalną wizytą w Polsce Parą Cesarską, od której Druh Wacław osobiście odbierał gratulację. Programy artystyczne, tańce i pieśni polskie w opracowaniu Druha i wykonaniu dzieci były prezentowane m.in. we  Francji, Anglii, Rosji, Austrii, Belgii, Japonii, Włoszech. W każdym kraju pozostawił cząstkę kultury polskiej. Autor scenariuszy ogólnopolskich imprez, np. na polach Grunwaldu, z okazji  1000- lecia Państwa Polskiego oraz widowisk z obrzędami ludowymi. Oprócz pracy artystycznej zawsze najważniejsza była praca wychowawcza, ponad 6000 dziewcząt i chłopców z zespołu  poznało piękno kultury ojczystego kraju. Druh Milke całym swoim życiem wielce zasłużył się dla Płocka, za swoją działalność otrzymał m.in. odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, medal Gloria Artis. Był nestorem i czynnym animatorem płockiego życia kulturalnego, twórcą cyklicznej uroczystości Dni Historii Płocka, Księga Chwały, inicjatorem Dzwonu Pokoju, wielkim patriotą, niezwykle prawym i skromnym człowiekiem.
Wybór Druha Wacława na patrona Harcerskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Dzieci Płocka” uzasadniony jest ponadto faktem, że znaczna część programu artystycznego realizowanego obecnie przez zespół oparta jest na materiałach archiwalnych pozostawionych przez Druha. Uczęszczająca do zespołu młodzież osobiście znała Druha i świadomie zaproponowała nadanie placówce imienia Druha Wacława Milke, co świadczy o dużym autorytecie osobistym i uznaniu w oczach młodego pokolenia. Wybór patrona podyktowany był również niepowtarzalnością i niezmierną wartością jego pracy. Będzie dla nas przykładem, jak kultywować polską kulturę ludową ukrytą w stroju, pieśni, tańcu i obrzędzie ludowym.”

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 234
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji